Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida NKURUNZIZA yarashimiye ibanki BAD yagumye ifasha Uburundi no mu gihe abandi bari babuteye akagere

 

kommlUmukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yarashimiye Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD, aho ayigereranya n’umukunzi w’Uburundi wa mbere kuko yabandinije ishigikira Uburundi mu gihe abandi bari babuteye akagere inyuma y’ivyabaye mu mwaka w’2015 ; akaba yarabakengurukiye kw’izina ry’abarundi bose.  Ivyo yabimenyesheje ku wa 4 Ruhuhuma 2019 mu gihe yariko araha umubonano intumwa z’Ibanki ya   Afrika ijejwe itarambere BAD ku wa 4 Ruhuhuma 2019 ku kirimba c’Umukuru w’igihugu c’i Ngozi. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yarashimiye Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD, aho ayigereranya n’umukunzi w’Uburundi wa mbere kuko yabandinije ishigikira Uburundi mu gihe abandi bari babuteye akagere inyuma y’ivyabaye mu mwaka w’2015 ; akaba yarabakengurukiye kw’izina ry’abarundi bose.  Ivyo yabimenyesheje ku wa 4 Ruhuhuma 2019 mu gihe yariko araha umubonano intumwa z’Ibanki ya   Afrika ijejwe itarambere BAD ku wa 4 Ruhuhuma 2019 ku kirimba c’Umukuru w’igihugu c’i Ngozi. Umukuru w’igihugu kandi yarabwiye izo ntumwa ibihe Uburundi bwaciyemwo n’inzira buriko burafata kugira bubandanye butera imbere. Umukuru w’igihugu yarababwiye intambwe Uburundi bugezeko haba mu gutsimbaza amahoro n’iterambere, haba no gufasha ibindi bihugu biyakeneye kw’isi nka Somariya, Republika ya Centre Afrika n’ahandi, haba no gutunganya imigambi y’iterambere. Yarongeye abamenyesha ko abashaka gufasha Uburundi bose boza bisunga uwo mugambi w’iterambere mbere bakaba baravyemeye. Abaserukira Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD nabo barakeje Uburundi baravye umurindi buriko mw’iterambere. Aho ngo ni mu gihe Uburundi buherutse kwitegurira no gutanguza umugambi w’igihugu ujejwe iterambere mu kiringo c’imyaka icumi (2018-2027).  Izo ntumwa ngo zikaba ziyemeje kuba hafi y’Uburundi mu kubufasha mu migambi y’iterambere. 

Inyuma y’uwo mubonano umuvugizi w’Umukuru w’igihugu Jean Claude Karerwa Ndenzako yamenyesheje ko izo ntumwa zaje mu Burundi zigizwe n’abari mu rwego nshingwantwaro ziserukira ibihugu 25 vyo muri Afrika. Yarongeye amenyesha ko bari bazanywe no kwirabira ibintu bitandukanye bivugwa ku Burundi gutyo birabire ibiriko birakorwa kuko inkuru mbarirano irutwa n’iyo wiboneye. Abo baserukira Ibanki y’isi yose bamenyesheje ko ari igihugu kidasanzwe uravye aho kiri muri aka kerere. Bamenyesheje ko Ibanki ya Afrika igiye gushira inguvu nyinshi ku gihugu nk’Uburundi. Biyemeje kubandanya bafasha Uburundi mu bijanye n’inyubako, kwubaka ingomero z’umuyagankuba, amabarabara, ibiraro bica mu kirere, ibimenyetso vyerekana uruja n’uruza mu gisagara ca Bujumbura n’ibindi. Umuyobozi ajejwe ibikorwa mw’Ibanki ya Afrika ijejwe itarambere René OBAM NLONG ari nawe yaje arongoye izo ntumwa za BAD yamenyesheje ko kubona bahawe umubonano n’Umukuru w’igihugu ari igihe gikomeye muri urwo rugendo barimwo mu Burundi. Yamenyesheje ko izo ntumwa zaje zigize ica gatatu c’abagize urwego nshingwabikorwa z’iyo banki. Yamenyesheje ko bashatse kwerekana uruhara rw’Uburundi muri iyo  Banki. Iyo banki yagumye ifasha Uburundi kandi nabwo bwarafashije mu kuduza umutahe w’iyo banki.  Yamenyesheje ko bavuganye ibijanye n’amashirahamwe yo mu karere Uburundi burimwo baravye aho Uburundi buri. Ngo baravuganye kandi ibijanye n’inyubakwa, amasoko ntanganguvu, ubutare narirya bwinjiza amahera meshi y’agaciro mu gihugu. Aho ni mu gihe bahora bumva ngo mu Burundi nta butare buriho kandi ari akarere karangwamwo ubutare bwinshi.  Iyo Banki rero ngo izofasha gutunganya neza ico gisata kuko ifise ubuhinga n’uburyo bwo gufasha. Iyo Banki kandi ngo izofasha mu gushira mu ngiro umugambi w’igihugu w’iterambere w’imyaka icumi Uburundi bwatanguje mu mwaka uheze w’2018. Tubamenyeshe kandi ko kw’igenekerezo rya 2 Ruhuhuma 2019 izo ntumwa zari zakiriwe n’icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu  Joseph Butore, bakaba bamenyesheje ko iyo  banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD igiye kubandanya ifasha Uburundi mu bikorwa vy’iterambere bigizwe no kwubaka ingomero z’umuyagankuba, kwubaka amabarabara, uburimyi n’ubworozi hamwe no mu gisata c’indero. Nk’uko umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy’Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Hassan Ngendakumana yabandanije abishikiriza, ngo abo bayobozi nshingwabikorwa b’ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD barabiye hamwe ibijanye n’imigenderanire iri hagati y’Uburundi n’ibanki BAD. Haruhande y’iyo migenderanire, abo bayobozi nshingwabikorwa b’ibanki BAD, ngo bari bazanywe kandi no kuraba aho imigambi 9 yo mu Burundi ifashwe mu mugongo n’iyo banki igeze hamwe n’iyindi 8 dusangiye n’ibihugu vyo mu karere duherereyemwo. Muri uwo mubonano, ngo barerekanye ko igihugu c’Uburundi kimeze neza.Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore nawe akaba yarababwiye uko iyo migenderanire yoba iri hagati y’Uburundi na BAD. Icibonekeje muri uwo mubonano n’uko ibanki ya Afrika ijejwe iterambere iriko irashigikira cane Uburundi mu bisata vyo kwubaka ingomero z’umuyagankuba, kwubaka amabarabara, indero hamwe n’uburimyi n’ubworozi.Ku bwiwe, uwari arongoye izo ntumwa z’ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD, Réné Obam Nlong yamenyesheje ko Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu yatanze intumbero uko iyo migenderanire igiye kubandanya imera. Mu bisata vyihutirwa gushigikira, Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yabasavye gushigikira ibijanye n’inyubako na cane cane ingomero z’umuyagankuba, kwegereza amazi meza abayakeneye hamwe n’igisata c’indero. Mu gisata c’indero akavuga uruhara urwaruka rwogira mw’iterambere ry’igihugu. Vyongeye, ngo Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu, Joseph Butore yarasavye ko iyo banki yofasha mw’ishirwa mu ngiro ry’imigambi y’iterambere rirama ODD. Uwo yaje arongoye izo ntumwa z’ibanki ya Afrika ijejwe iterambere akaba yamenyesheje ko hari umugambi watunganijwe n’iyo banki hamwe woja mu ngiro, vyotuma iyo migambi y’iterambere rirama ija mu ngiro ku rugero rw’ibice 80%. Uwo yaje arongoye izo ntumwa za BAD, Réné Obam Nlong yaboneyeho akaryo ko kumenyesha icese ko iyo banki izofasha Uburundi mw’ishirwa mu ngiro ry’iyo migambi.  Muri uwo mubonano, ngo izo ntumwa ico zafashe n’uko Icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu afise uko abona iterambere, ngo iterambere ni ugukunda igihugu cawe, kwumviriza ivyo abanyagihugu batura abajejwe kubarongora hamwe no kwiyemera muvyo ukora.

Epitace Nduwayo 

 na Déo Misigaro

Ouvrir