Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Prezida NKURUNZIZA ahamagararira abarundi gushigikiza ubumwe bwabo ibikorwa

 

ubumwKw’igenekerezo rya 5 Ruhuhuma 2019, abarundi bo mu mihingo yose y’igihugu barahimbaje imyaka 28 iheze biyemereje amasezerano yo kubana mu bumwe ata gahato babicishije mu matora, hari  ku wa 5 Ruhuhuma 1991. Icivugo c’uwu mwaka  kikaba ari  « Abarundi basabwa kugaragaza ubumwe  mu kubugendera muri vyose na bose kandi babukamishe ibikorwa ».Kw’igenekerezo rya 5 Ruhuhuma 2019, abarundi bo mu mihingo yose y’igihugu barahimbaje imyaka 28 iheze biyemereje amasezerano yo kubana mu bumwe ata gahato babicishije mu matora, hari  ku wa 5 Ruhuhuma 1991. Icivugo c’uwu mwaka  kikaba ari  « Abarundi basabwa kugaragaza ubumwe  mu kubugendera muri vyose na bose kandi babukamishe ibikorwa ».Ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru bikaba vyatunganijwe mu ntara zose z’igihugu, aho Reta yari yarungitse abategetsi kwifatanya n’abanyagihugu, bakongera bakabashikiriza n’ijambo nyamukuru ry’uwo munsi.Ibirori nyamukuru rero bikaba vyabereye  ku kibuga c’umupira w’amaguru co ku murwa mukuru w’intara ya Gitega, birongowe n’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA aho yabahamagarariye abanyagitega n’abarundi bose gushigikiza ubumwe ibikorwa vyo kwiteza imbere, bareke kubuvuga mu majambo gusa ahubwo babugaragarize mu bikorwa.Ivyo birori vyari vyitabwe n’abanyacubahiro bo mu bisata  bitandukanye vy’igihugu ,hakaba ndetse hari n’abaserukira ibihugu vya mu Burundi.Muri iryo jambo Prezida NKURUNZIZA yasavye abarundi kugendera Ubumwe muri vyose na hose kandi babukamisha ibikorwa. Aho ngo bizoca mu kwitaho iterambere haba mu nkino, mu kwubaka ibibuga vy’inkino, inyubakwa rusangi nk’amashure, amavuriro, ibitaro, amabarabara n’ibiraro hamwe n’ibiro abarongoye intara, amakomine n’amazone bakoreramwo nk’uko bimaze kuba mu ntara zitari nke. Bakoze gutyo niho bazoba bagaragaje bwa bumwe bwamye buranga abarundi kuva kera. Mu gutsimabataza ubwo bumwe abarundi basenyere ku mugozi umwe, bafatane mu nda baheze bashobore no kugwiza umwibu babicishije mu bikorwa rusangi.

Noneho ngo na basokuru mu kugwiza umwimbu barahinda ikibiri gutyo bakubkira inzu umuntu mu mwanya muto canke bagakutsa ikivi mu mwanya muto. Yarashimiye abarundi bose babaye abanyeshure beza gutyo abasaba kutarekura umurima rusangi barazwe na basokuru. Abasaba kwima amatwi basesankuyoze banezerezwa n’uko amacakubiri babivye mu Barundi bigatuma babura abantu n’ibintu badashika kw’ihangiro bihaye. Niko kubasaba guteramira Ubumwe gutyo bagire intango nshasha haba mu mvugo, mu ngiro no mu bikorwa. Prezida  NKURUNZIZA yamenyesheje kandi ko Ubumwe bw’Abarundi bukeshwa ubwa mbere Imana yoyo yahaye imico imwe n’ururimi rumwe abarundi, ibintu biri hake kw’isi. Imana niyo yabagize umwe yongera ibasangiza igihugu arico basokuru bavuga ako ari umurima rusangi basangijwe n’Imana. Ubwa kabiri Ubumwe bw’abarundi babukeshwa Umwami wa mbere Ntare Rushatsi yatanguje ingoma y’Uburundi mbere agashiraho n’ikimenyetso kiranga Uburundi ariyo masaka. Isaka naryo ngo rifise intete zifatanye, iyo uzihurunguye zikaba zisa arikwo kuvuga ko n’abarundi basa kandi bari bafatanye mu nda nk’uko kw’amasaka. Ubumwe bw’abarundi bukeshwa kandi umwami Mwezi Gisabo, umuganwa Rudoviko Rwagasore, umushikiranganji wa mbere Pierre Ngendandumwe, Prezida Ndadaye mbere gushika ubu bukaba bugiharanirwa. Basokuru kandi bavuga ko Uburundi ari umurima rusangi arico gituma abarundi b’iki gihe n’abazoza bakwiye kuwubungabunga. Yarongeye amenyesha ko Ubumwe bw’Abarundi bwamyeho kuva kera ahubwo bwagiye gutosekara biturutse ku bakoroni baje kubiba amacakubiri mu mitima y’abarundi. Ahandi hoho ubumwe bemeje mu mwaka w’1991 vyatumwe n’uko abarundi bari bamaze gucanamwo. Bisubiye ngo ntivyabujije ko Amasezerano y’Ubumwe biyemereje mu mwaka w’1991 asubira gutosekara inyuma y’imyaka ibiri gusa bayemeje aho burira igiti kiturirwa bakagandagura Prezida ndadaye yari hajeje kwitorerwa n’abanyagihugu.Aho akaba haciye hagandagurwa n’abamufasha kurongora igihugu mbere n’abarundi isinzi bakahasiga ubuzima. Yarongeye amenyesha ko uwo munsi uhimbajwe mu bihe bidasanzwe ku ntara ya Gitega n’abanyagitega bose. Ubwa mbere uwo munsi ubaye mu gihe abarundi baherutse kwitorera Ibwirizwa Shingiro rishasha ryahaye ikibanza ca mbere Imana. Iryo Bwirizwa Shingiro kandi ryashizweko umukono mu ntara ya Gitega. Ubugira kabiri uwo munsi uhimbajwe mu gihe itegeko rishinga ko umurwa mukuru wa poritike w’Uburundi  ugiye kuja mu ntara ya Gitega ryaraye rishizweko umukono ku wa 4 Ruhuhuma 2019 aho mu ntara ya Gitega nyene. Umukuru w’igihugu yarashimiye ibihugu bikunzi vyafashije Uburundi mw’iterambere kuko aribwo buryo bwo gutsimbataza Ubumwe bw’abarundi. Yarongeye arashimira Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere  BAD idahengeshanya gushigikira Uburundi mu migambi y’iterambere. Aho akaba yaboneyeho akaryo ko kwerekana intumwa za BAD zari mu rugendo   mu Burundi kwirabira ivyo yafashijemwo n’ibindi yofashamwo. Abo nabo bakaba bari muri ivyo birori vyo guhimbnaza Ubumwe bw’Abarundi. Ku muhingamo abanyagitega barishikiye ku kirimba c’Umukuru w’igihugu co mu ntara ya Gitega bagiye kumukeza ku ngingo nyinshi afata ziteza imbere iyo ntara. Bakaba baramugabiye inka cumi n’imwe zingana n’amakomine agize iyo ntara. Baje kandi bagemuye ivyimburwa bitandukanye vyari mu bikemanyi. Prezida NKURUNZIZA nawe yarabashimiye mbere aca arabibutsa ko  kugabirana hagati y’Abarundi, kugemuriranira no kugenderanira arivyo vyaranga Ubumwe hagati y’Abarundi. 


Abarundi basabwa gutsimbataza Ubumwe bwabo bahereye mu  ngo zabo 
Mu gisagara ca Bujumbura ahasanzwe hubatswe icibutso gikuru  c’Ubumwe bw’abarundi ku musozi wa Vugizo muri komine Mukaza  ni ho ibirori vy’uwo munsi vyatunganijwe bikaba vyari birongowe n’Umukuru w’Inama Nshingamateka, Pascal Nyabenda yaserukiye Reta ari nawe yashize urugori rw’amashurwe ku cibutso c’ubumwe imbere yuko ibirori vy’uwo munsi bitangura. Ivyo birori vyari birongowe kandi n’abandi banyacubahiro harimwo ivyegera vy’Umukuru w’Inama Nshingamateka, Agathon Rwasa na Jocky Chantal n’abandi banyacubahiro nk’uwahoze arongoye  Uburundi, Sylvestre Ntibantunganya n’abandi.Mw’ijambo ryashikirijwe uwo munsi, Pascal Nyabenda, yibukije ko itariki 5 Ruhuhuma umwaka w’2019 ari akaryo keza ko kwibuka no kwigina imyaka 28 irangiye abarundi biyemereje ubumwe bwabo. Yarakeje abarundi mbere aca abipfuriza amahoro y’Imana abasaba  ngo bagendere ayo mahoro muri vyose na hose kandi ngo bayakamishe ibikorwa.Ngo uwo munsi  wabaye akaryo ko kwibuka ivyaranguwe na basokuru batigeze badohoka ku bumwe bw’abarundi na cane cane umwami Ntare  Cambarantama igihugu gikesha isemo ya mbere y’ubumwe mu kunywanisha utudumbidumbi twabaho mu kajagari. Ngo yashinze ingoma y’Uburundi n’abandi Bami bamukurikiye gushika ku muzo w’abakoroni. Ngo abarundi ntibokwirengagiza kandi abahabuje intahe y’Uburundi barongowe na Rudoviko Rwagasore yama arazwa ishinga no kubona abarundi basubiye kubana mu mahoro inyuma yo kwiganzura uwari yababivyemwo amacakubiri hamwe n’intwari Melchior Ndadaye yahuje imitima y’abarundi bakagira uruanini rwo guharanira Demokarasi n’abo bose batigeze badohoka kw’iragi ryiza rya Basokuru.Pascal Nyabenda ati : « Abarundi basabwa gufata umurogoro ukwiye mu mwanya ukwiye kugira ngo bavavanure u’umugera mubi w’amacakubiri  bashizwemwo n’abakoroni mu gihe c’imyaka myinshi cane. » Eka mbere ngo ntibikiri agaseseshwarumuri abarundi baramaze gufata ingingo yo kuvavanura n’amacakubiri kuko bamaze gukora ibitari bike kugira ngo batsimbataze ubumwe bw’abo. Ngo abarundi bakwiye kwemera akabi nk’abakuze kuko nakare ngo uwuja gukira indwara arayirata. Ngo vyaragaraye ko umuti wo kuvura amacakubiri abakoroni bashize mu barundi utaciye ushika kwihangiro nyaryo. Ikibazo ngo umuntu ashobora kwibaza ni igiki cabuze catumye ubumwe bw’abarundi busubira gutosekara inyuma y’ukwiyemeza kubana mu mahoro arangwa n’ubumwe mu mwaka w’1991, ngo ubwo bumwe barabwemeje biciye mu matora eka mbere ngo barubaka n’ivyibutso mbere ngo baranamanika ibendera ry’ubumwe eka n’indirimbo zihayagiza ubumwe zirategurwa. Aha Rero ngo ivyo vyose vyatewe n’ishano abarundi batamitswe nabakoroni. Ngo abarundi rero bakwiye kwemera ivyabashikiye. Umuti rero ngo ntiwabonetse uko bikwiye. Yaciye yizeza abarundi ko igihugu gifise abarundi bagumije umutima w’ubutwari n’ubuhizi. Ngo ubumwe bw’abarundi burahari kandi bugaragarira mu bikorwa. Ngo harasinywe amasezerano ya Arusha yo guhagarika intambara burundu. Ngo inzego zavuye muri ayo masezerano ziri ku kivi, ngo ukwubaka inyubako zitandukanye nk’amabarabara, amashure, amavuriro n’ibindi vyarakozwe. Ivyo vyose ngo ni ivyerekana ko abahagarariye ubumwe mu gihugu bariho. Kandi ko abarundi bose bamaze kugira ubwabo ubumwe bw’abarundi. Yarangije iryo jambo yerekana ko hariho umugenzo mwiza wo kugabirana, kugemuriranira n’ibindi vyerekana ko abarundi bafashe ingendo yo kugiranira ubumwe. Ngo Reta irashimishwa n’umutima abarundi bariko baragaragaza mu kwegeranya uburyo buzokoreshwa mu matora yo mu mwaka w’2020. Yasavye abarundi gutsimbataza   ubumwe  bwabo guhera mu ngo zabo maze babusasagaze no mu bindi bisata. Ubumwe ngo ni busasagazwe mu bisata vyose vy’ubuzima bw’igihugu nk’uko aricipfuzo gikomeye c’Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA.

Epitace Nduwayo

Nathan Ntahondi

Ouvrir