Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ibihugu vyo mu muryango wa EAC birategekanya gushinga amahinguriro y’ imiduga n’impuzu

gastoIshirahamwe ry’ibihugu vyo muri Afrika y’ubuseruko EAC, rirategekanya gushinga amahinguriro akora imiduga n’impuzu kugira ayo mahunguriro azoje mu ngiro biciye mu guhingura ibikoresho bitandukanye biciye mu bihugu bigize uwo muryango. Ivyo ni ivyashikirijwe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo, ku muhingamo wo ku wa 3 Ruhuhuma 2019, aho yari aganutse avuye i Arusha mu nama igira 20 isanzwe y’abakuru b’ibihugu bigize umuryango wa EAC, aho yari yagiye aserukira Umukuru w’igihugu c’Uburundi. Nk’uko Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yabandanije abishikiriza, ngo muri iyo nama y’abakuru b’ibihugu bararabiye hamwe ingene  hoba gushira hamwe mu bijanye na poritike. Ariko kuri ico kibazo, ngo basanze hataragera kubera n’ivyo gukoresha ifaranga rimwe bitaraja mu ngiro. Vyongeye, ngo baranize kandi ivyo gushinga amahinguriro akora imiduga n’impuzu kugira ayo mahinguriro azoje mu ngiro biciye mu guhingurira ibikoresho bikenewe mu bihugu bigize umuryango.Bisubiye, ku kibazo c’Uburundi, ngo barize ikibazo cerekeye amasezerano ari hagati y’ibihugu bigize umuryango w’ubumwe bwa Buraya hamwe n’ibihugu bigize umuryango wa Afrika y’ubuseruko.Kuri ico kibazo, ngo mu nama yabereye i Dar- Es- Salaam, Uburundi bwarerekanye ko ukuboko kwo gutera umukono kuri ayo masezerano kuboshe kandi ngo ukwo kuboko kuboshwe n’abo bashaka ko ayo masezerano aterwako umukono. Uburundi busaba rero ko butezurirwa kugira bushobore gutera umukono kuri ayo masezerano.kindi cizwe muri iyo nama igira 20 isanzwe y’abakuru b’ibihugu b’umuryango wa Afrika y’ubuseruko, ngo barabiye hamwe icegeranyo catanzwe n’umuhuza mu matati y’abarundi, Benjamin William Mkapa, icegeranyo catanzwe inyuma y’ibiganiro bigira gatanu. Ico cegeranyo uwo muhuza mu matati y’abarundi ngo yacise ko ari icanyuma.

Ico cegeranyo rero ngo reta y’Uburundi nticemera kandi ngo n’ibiganiro bigira gatanu bafata ko bitabaye kubera batanze imvo zatumye batavyitaba. Ariko ngo muri iyo nama igira 20 y’abakuru b’ibihugu, ngo baremeranije ko ikiringo c’umuhuza mu matati y’abarundi carangiye. Ikigiye gukurikira, ngo n’abakuru b’ibihugu bigize umuryango wa EAC bazotanga intumbero kugira Uburundi buje mu matora y’2020.Ku bijanye n’ivyari muri ico cegeranyo, aho yasaba ko ibwirizwa Shingiro ryatowe ryosubirwamwo, Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko ibwirizwa Shingiro ari iry’abarundi ubwabo. Muri ico cegeranyo kandi, umuhuza yasaba ko hoja Reta y’imfatakibanza, kuri ico, ngo muri kahise vyarabonetse ko iza isubiza inyuma intwaro rusangi, ico rero ngo ntaco bashobora kubiganirako. Mu gihe ikiringo c’umuhuza mu matati y’abarundi caheze, ngo kurondera uwundi bizoca mu nama y’abakuru b’ibihugu, ivyo navyo ngo bizofata umwanya munini, abarundi rero ngo bakwiye kuja ku kivi, bitegurire amatora, ntibasubire gusamazwa n’izo nama. Ku kibazo co kumenya ico iyo nama yavuze ku migenderanire isanzwe yifashe nabi hagati y’Uburundi n’Urwanda,  Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu c’Uburundi yandikiye ikete bagenzi we bo mu muryango wa Afrika y’ubuseruko aho yasaba inama idasanzwe yokwiga ico kibazo. Ubu rero ngo Uburundi burarindiriye kugira burabe ingingo izofatwa. Kubona umuryango wa EAC ugiye kurongorwa n’Umukuru w’igihugu c’Urwanda, ngo ntaco bitwaye, igikuru ngo n’uko yoshira mu ngiro ivyo Uburundi busaba. Ishirahamwe ry’ibihugu vyo muri Afrika y’ubuseruko EAC, rirategekanya gushinga amahinguriro akora imiduga n’impuzu kugira ayo mahunguriro azoje mu ngiro biciye mu guhingura ibikoresho bitandukanye biciye mu bihugu bigize uwo muryango. Ivyo ni ivyashikirijwe n’Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo, ku muhingamo wo ku wa 3 Ruhuhuma 2019, aho yari aganutse avuye i Arusha mu nama igira 20 isanzwe y’abakuru b’ibihugu bigize umuryango wa EAC, aho yari yagiye aserukira Umukuru w’igihugu c’Uburundi. Nk’uko Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu, Gaston Sindimwo yabandanije abishikiriza, ngo muri iyo nama y’abakuru b’ibihugu bararabiye hamwe ingene  hoba gushira hamwe mu bijanye na poritike. Ariko kuri ico kibazo, ngo basanze hataragera kubera n’ivyo gukoresha ifaranga rimwe bitaraja mu ngiro. Vyongeye, ngo baranize kandi ivyo gushinga amahinguriro akora imiduga n’impuzu kugira ayo mahinguriro azoje mu ngiro biciye mu guhingurira ibikoresho bikenewe mu bihugu bigize umuryango.Bisubiye, ku kibazo c’Uburundi, ngo barize ikibazo cerekeye amasezerano ari hagati y’ibihugu bigize umuryango w’ubumwe bwa Buraya hamwe n’ibihugu bigize umuryango wa Afrika y’ubuseruko.Kuri ico kibazo, ngo mu nama yabereye i Dar- Es- Salaam, Uburundi bwarerekanye ko ukuboko kwo gutera umukono kuri ayo masezerano kuboshe kandi ngo ukwo kuboko kuboshwe n’abo bashaka ko ayo masezerano aterwako umukono. Uburundi busaba rero ko butezurirwa kugira bushobore gutera umukono kuri ayo masezerano.kindi cizwe muri iyo nama igira 20 isanzwe y’abakuru b’ibihugu b’umuryango wa Afrika y’ubuseruko, ngo barabiye hamwe icegeranyo catanzwe n’umuhuza mu matati y’abarundi, Benjamin William Mkapa, icegeranyo catanzwe inyuma y’ibiganiro bigira gatanu. Ico cegeranyo uwo muhuza mu matati y’abarundi ngo yacise ko ari icanyuma. Ico cegeranyo rero ngo reta y’Uburundi nticemera kandi ngo n’ibiganiro bigira gatanu bafata ko bitabaye kubera batanze imvo zatumye batavyitaba. Ariko ngo muri iyo nama igira 20 y’abakuru b’ibihugu, ngo baremeranije ko ikiringo c’umuhuza mu matati y’abarundi carangiye. Ikigiye gukurikira, ngo n’abakuru b’ibihugu bigize umuryango wa EAC bazotanga intumbero kugira Uburundi buje mu matora y’2020.Ku bijanye n’ivyari muri ico cegeranyo, aho yasaba ko ibwirizwa Shingiro ryatowe ryosubirwamwo, Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko ibwirizwa Shingiro ari iry’abarundi ubwabo. Muri ico cegeranyo kandi, umuhuza yasaba ko hoja Reta y’imfatakibanza, kuri ico, ngo muri kahise vyarabonetse ko iza isubiza inyuma intwaro rusangi, ico rero ngo ntaco bashobora kubiganirako. Mu gihe ikiringo c’umuhuza mu matati y’abarundi caheze, ngo kurondera uwundi bizoca mu nama y’abakuru b’ibihugu, ivyo navyo ngo bizofata umwanya munini, abarundi rero ngo bakwiye kuja ku kivi, bitegurire amatora, ntibasubire gusamazwa n’izo nama. Ku kibazo co kumenya ico iyo nama yavuze ku migenderanire isanzwe yifashe nabi hagati y’Uburundi n’Urwanda,  Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu yamenyesheje ko Umukuru w’igihugu c’Uburundi yandikiye ikete bagenzi we bo mu muryango wa Afrika y’ubuseruko aho yasaba inama idasanzwe yokwiga ico kibazo. Ubu rero ngo Uburundi burarindiriye kugira burabe ingingo izofatwa. Kubona umuryango wa EAC ugiye kurongorwa n’Umukuru w’igihugu c’Urwanda, ngo ntaco bitwaye, igikuru ngo n’uko yoshira mu ngiro ivyo Uburundi busaba. 

Déo Misigaro                                                                                               

 

Ouvrir