Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abavyeyi basabwa kuba hafi y’abana babo babarinde mu ngeso mbi zo kunywa ibiyayuramutwe

 

ssdqqMu Burundi hari ibintu vyinshi bituma abana barenza imyaka 10 baja mu ngeso mbi zo kunywa ibiyayuramutwe. Muri ivyo ngo harimwo ingene abavyeyi batagifitiye umwanya ukwiye abana babo ngo babahe indero runtu. Igihambaye gusumba vyose ngo ni uko abavyeyi bategerezwa kurondera umwanya bakaba hafi y’abana babo, bakabigisha kumenya iciza n’ikibi. Ivyo ni ivyashikirijwe n’uwanonosoye ibijanye n’inyifato asanzwe ariko arangurira imirimo mw’ishirahamwe ryitaho ineza y’abana “FVS-AMADE”, Viviane Ndayitwayeko mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Ubumwe ku wa 30 Nzero 2019.Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo  mu bituma abana baja kunywa ibiyayuramutwe    cane cane urumogi, ngo ni vyinshi. Hariho ingene abavyeyi basigaye batwarwa n’akazi ka minsi yose gutyo ugasanga  nta mwanya wo kugumana n’abana bagifise. Mu Burundi hari ibintu vyinshi bituma abana barenza imyaka 10 baja mu ngeso mbi zo kunywa ibiyayuramutwe. Muri ivyo ngo harimwo ingene abavyeyi batagifitiye umwanya ukwiye abana babo ngo babahe indero runtu. Igihambaye gusumba vyose ngo ni uko abavyeyi bategerezwa kurondera umwanya bakaba hafi y’abana babo, bakabigisha kumenya iciza n’ikibi. Ivyo ni ivyashikirijwe n’uwanonosoye ibijanye n’inyifato asanzwe ariko arangurira imirimo mw’ishirahamwe ryitaho ineza y’abana “FVS-AMADE”, Viviane Ndayitwayeko mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Ubumwe ku wa 30 Nzero 2019.Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo  mu bituma abana baja kunywa ibiyayuramutwe    cane cane urumogi, ngo ni vyinshi. Hariho ingene abavyeyi basigaye batwarwa n’akazi ka minsi yose gutyo ugasanga  nta mwanya wo kugumana n’abana bagifise. Muri ico gihe umwana ngo iyo aja kw’ishure atashe araheza akagumana n’abakozi akaba aribo bamuha indero gutyo bagatanga ivyo bafise. Kenshi na kenshi abana bakura uko abavyeyi babo babareze. Indero umwana akura ku bavyeyi ngo irahambaye cane arico gituma ngo bategerezwa kwitwararika abana babo, bakarondera umwanya wo kugumana nabo, bakabereka ivyo bakwiye gukora n’ibizira gukorwa, bakabakundisha ishure n’ibindi. Hari kandi abavyeyi ngo usanga babanye nabi muhira canke bakunda kwama baborerwa gutyo bigatuma abana bashaka kurondera ibintu bishobora kubibagiza umubabaro bamamwo. Ngo nta mwana yokurira muri ubwo buzima bumeze uko ngo aheze nawe agire ubuzima bwiza. Ku bw’ivyo ngo abavyeyi bogerageza kwumvikana, bakirinda kuborerwa kuko umwana ashaka gukurira ahantu abona abantu bamwitwararika kandi bamukunda.Viviane Ndayitwayeko yarongeye amenyesha ko ikindi gikunda gutuma abana baja kunywa urumogi  ari agakuku k’urunganwe, gutyo ugasanga umwana arakwirikiye bagenzi biwe ariko atazi icabatumye baja muri iyo ngeso. 

Ariko mu gihe abavyeyi baba ari  bantu bafise umwanya ukwiye wo kuba hafi y’abana babo mu kubereka ikibereye n’ikitabereye gukorwa ngo uwo mwana arashobora kureka gukwirikira bagenzi biwe kuko aba azi gutandukanya iciza n’ikibi. Ubukene mu miryango abo bana babamwo nabwo nyene burashobora kubatuma baja mu biyayura mutwe ariko ngo si kenshi ivyo bikunda kwibonekeza kuko iyo ari abana barezwe neza ngo baraheza bakaja kurondera akazi ko guteka canke ko kurera abana gutyo ngo bagaheza bakabaho, bakongera bakarungikira n’amafaranga abavyeyi. Abavyeyi kandi ngo bogerageza kurungika abana babo kw’ishure bakongera bakaribakundisha kuko baca barambirwa bakaja ku marigara ari navyo bica bituma baja kunywa n’ibiyayura mutwe. Ica nyuma ngo ni uko abavyeyi bokwitaho kumenya abana bagendana n’ababo gutyo bakaraba ko bafise ingeso nziza basanze ari mbi bakabereka ingene bohindura abagenzi, bakabarinda kuraba amareresi y’ibiterasoni bakongera bakareka kumenyereza guha abana babo amafaranga kubayafise kuko ngo ari vyiza ko umwana avuga ico yipfuza bagaheza bakakimugurira ariko batarinze kuyamuha, ahubwo ngo bomumenyereza kwiga ingene ayironderera. Viviane Ndayitwayeko yarangije ahanura abavyeyi bafise abana kugerageza kurondera umwanya wo kugumana n’abana babo kuko ngo ari itunga rya mbere kandi ata kindi na kimwe coza kubasubirira, babatoze indero nziza kuva bakiri bato gutyo ngo baheze bareke kuja kunywa ibiyayura mutwe na cane cane ko bifise ingaruka mbi nyinshi ku magara yabo.

Estella Niyongere

Ouvrir