Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umugambi w’igihugu ujejwe iterambere rirama (ODD) uzotuma ubutunzi bwisununura mu bisata vyose

 

IMG 20190201 123440 CopieUmugambi w’igihugu ujejwe iterambere rirama (ODD) watunganijwe ni igitabu gitanga intumbero nkaburabwenge nkuru nkuru kugirango abarundi bashike kw’iterambere rirama mu mwaka w’2030. Uwo mugambi wateguwe n’abarundi ubwabo. Uwo mugambi ukaba watangujwe icese n’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ku wa 1 Ruhuhuma 2019 mu ntara ya Kayanza mu nyubakwa z’ihoteri Musumba.  Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje ko uwo mugambi wisunga ibisata bikuru bikuru bikurikira: hari nko kurwiza umwimbu biciye mu guteza imbere uburimyi n’ubworozi; kurwiza amahinguriro n’inyubakwa zishigikira ubudandaji. Hari kandi ugukomeza indero kavukire n’inyigisho; kwitaho ibidukikije no guhangana n’ihindagurika ry’ibihe. Yarongeye amenyesha ko hari no gutsimbataza umutekano n’ubwigenge bw’igihugu cacu hamwe n’intwaro ibereye. Hari no kwegeranya imitahe ikwiye biciye mu barwizatunga; kurwanya ibiturire no gusesagura itunga rusangi. Yarongeye amenyesha ko hategerezwa gukomezwa imigenderanire myiza n’ibindi bihugu. Yarongeye amenyesha ko waba Umugambi w’igihugu ujejwe Iterambere (ODD) canke Ihangiro ry’iterambere rirama, iyo migambi yose yisunga ihangiro ry’ikimpumbi (OMP). Ngo ni  muri iyo ntumbero, Uburundi bwashize imbere ibitashoboye kuranguka mw’ihangiro ry’ikimpumbi hamwe n'inzitizi ziterwa n'ibihe turimwo. Yaramenyesheje ibijanye n’ihindagurika ry’ibihe n’inkurikizi z’iyongerekana ry’ubushuhe kw’isi, iduga ry’urugero rw’amazi y’amabahari na cane cane ku bihugu vyegereye amazi n’amazinga.Yarongeye amenyesha ibiza n’isibe vyisubiriza urudahengeshanya, igabanuka ry’ubutunzi-kama n’inkurikizi mbi zivuye kw’itituka ry’ibidukikije, cane cane ubugaragwa, uruzuba, itituka ry’isi, ubukene bw’amazi meza n’ ibinyabuzima. Ngo hari kandi ukudafatwa kumwe, ikumirwa, ubusumbasumbane n’uburyarya vyiyongera ukwo bukeye uko bwije. Hari n’indwano zigenda ziyongera, iterabwoba n’ayandi mabi  bifitaniye isano, tutibagiye  n’abantu bateshwa ivyabo bagahunga. Yashikirije kandi ingorane zijanye n’igwirirana ry’abantu n’irwirirana ry’ibisagara; ubukene bw’akazi bwiyongera na cane cane  bubangamiye urwaruka. Izindi ntambamyi ni ibigeramiye amagara y’abantu, indwara zigeramiye isi yose canke zizizira ibihugu bimwe bimwe. Bisubiye ngo hari ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu no kuzamura ubutunzi mu bisata vyose bigize ubuzima bw’igihugu no guharanira iterambere rirama kandi ridakumira.

Naho biri uko, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaramenyesheje ko kwiha ihangiro bitagoye nko kurishitsa. Yaboneyeho akaryo ko gusaba ashimitse ko umurundi wese yogira rwiwe ibigabane vyose bigize iryo hangiro. Birashoboka ko bashitsa iryo hangiro narirya bamaze iminsi bagaragaza ko bashoboye. Yarongeye ashikiriza icizere ko imigambi igize iri hangiro izoranguka, na cane cane ko ihuriranye n’igihe ciza Uburundi burangwamwo amahoro, umutekano n’impore mu mpande zose. Rihuriranye kandi n’igihe abarundi bafatanye mu nda mu budasa bwabo, bamaze gutegera ko ari bene mugabo umwe, ko basangiye ugupfa n’ugukira, ko bategerezwa kandi gusangira ikivi n’ikigega.Umugambi w’igihugu ujejwe iterambere rirama (ODD) watunganijwe ni igitabu gitanga intumbero nkaburabwenge nkuru nkuru kugirango abarundi bashike kw’iterambere rirama mu mwaka w’2030. Uwo mugambi wateguwe n’abarundi ubwabo. Uwo mugambi ukaba watangujwe icese n’Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ku wa 1 Ruhuhuma 2019 mu ntara ya Kayanza mu nyubakwa z’ihoteri Musumba.  Prezida NKURUNZIZA yamenyesheje ko uwo mugambi wisunga ibisata bikuru bikuru bikurikira: hari nko kurwiza umwimbu biciye mu guteza imbere uburimyi n’ubworozi; kurwiza amahinguriro n’inyubakwa zishigikira ubudandaji. Hari kandi ugukomeza indero kavukire n’inyigisho; kwitaho ibidukikije no guhangana n’ihindagurika ry’ibihe. Yarongeye amenyesha ko hari no gutsimbataza umutekano n’ubwigenge bw’igihugu cacu hamwe n’intwaro ibereye. Hari no kwegeranya imitahe ikwiye biciye mu barwizatunga; kurwanya ibiturire no gusesagura itunga rusangi. Yarongeye amenyesha ko hategerezwa gukomezwa imigenderanire myiza n’ibindi bihugu. Yarongeye amenyesha ko waba Umugambi w’igihugu ujejwe Iterambere (ODD) canke Ihangiro ry’iterambere rirama, iyo migambi yose yisunga ihangiro ry’ikimpumbi (OMP). Ngo ni  muri iyo ntumbero, Uburundi bwashize imbere ibitashoboye kuranguka mw’ihangiro ry’ikimpumbi hamwe n'inzitizi ziterwa n'ibihe turimwo. Yaramenyesheje ibijanye n’ihindagurika ry’ibihe n’inkurikizi z’iyongerekana ry’ubushuhe kw’isi, iduga ry’urugero rw’amazi y’amabahari na cane cane ku bihugu vyegereye amazi n’amazinga.Yarongeye amenyesha ibiza n’isibe vyisubiriza urudahengeshanya, igabanuka ry’ubutunzi-kama n’inkurikizi mbi zivuye kw’itituka ry’ibidukikije, cane cane ubugaragwa, uruzuba, itituka ry’isi, ubukene bw’amazi meza n’ ibinyabuzima. Ngo hari kandi ukudafatwa kumwe, ikumirwa, ubusumbasumbane n’uburyarya vyiyongera ukwo bukeye uko bwije. Hari n’indwano zigenda ziyongera, iterabwoba n’ayandi mabi  bifitaniye isano, tutibagiye  n’abantu bateshwa ivyabo bagahunga. Yashikirije kandi ingorane zijanye n’igwirirana ry’abantu n’irwirirana ry’ibisagara; ubukene bw’akazi bwiyongera na cane cane  bubangamiye urwaruka. Izindi ntambamyi ni ibigeramiye amagara y’abantu, indwara zigeramiye isi yose canke zizizira ibihugu bimwe bimwe. Bisubiye ngo hari ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu no kuzamura ubutunzi mu bisata vyose bigize ubuzima bw’igihugu no guharanira iterambere rirama kandi ridakumira. Naho biri uko, Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA yaramenyesheje ko kwiha ihangiro bitagoye nko kurishitsa. Yaboneyeho akaryo ko gusaba ashimitse ko umurundi wese yogira rwiwe ibigabane vyose bigize iryo hangiro. Birashoboka ko bashitsa iryo hangiro narirya bamaze iminsi bagaragaza ko bashoboye. Yarongeye ashikiriza icizere ko imigambi igize iri hangiro izoranguka, na cane cane ko ihuriranye n’igihe ciza Uburundi burangwamwo amahoro, umutekano n’impore mu mpande zose. Rihuriranye kandi n’igihe abarundi bafatanye mu nda mu budasa bwabo, bamaze gutegera ko ari bene mugabo umwe, ko basangiye ugupfa n’ugukira, ko bategerezwa kandi gusangira ikivi n’ikigega.Yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko bitagiye guhagararira ngaho. Umugwi w’abahinga bateguye Umugambi w’Igihugu ujejwe Iterambere ugiye kwagurwa kugira ngo utegure uwundi mugambi uzodushikana mu mwaka w’2042; tuve kuri uyu mugambi w’imyaka 10, dusimbize tuje ku mugambi w’imyaka 15 ari nawo uzotuvana mu mwaka w’2027 ukadushikana mu mwaka w’2042; uwo nawo ukaba uzotegurwa guhera mu mwaka w’2022. Yasavye Reta n’Inzego zose zatowe n’abenegihugu,urwaruka, abikorera ivyabo, amashirahamwe yo mu gihugu canke mpuzamakungu kwisunga imigambi y’igihugu c’Uburundi. Yarahaye ikaze uwo wese yipfuza gushigikira Uburundi mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Naho biri uko yamenyesheje ko Uburundi n’abarundi batazokwigera badohoka kw’iteka ryamye riranga abarundi kuva na kera na rindi. Abarundi bamye barya bakaravye, kandi ntibigeze barya ibitagabuye. Niko kumenyesha ko batazokwigera bemera imfashanyo, intererano canke ingurane yoza itosekaza iteka ry’Uburundi canke ihungabanya imico n’imigenzo myiza y’abarundi. Bisubiye amakungu yose ngo akwiye gutegera ko Uburundi butakiri mu bigero vy’imfashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi. Uburundi bugeze nyabuna mu bigero vy’intererano n’ingurane zitavuna, kugira bwitunganirize imigambi y’iterambere rirama ijanye n’ishaka rya bene Burundi.Prezida NKURUNZIZA yaribukije ko mu kwezi kwa Myandagaro, umwaka w’2018, yatanguje icese i Gitega Umugambi Nyamukuru  w’Iterambere w’imyaka cumi (2018-2027, PND). Ico gihe akaba yahamagariye abarundi bose kugira rwabo umugambi nyamukuru w’imyaka cumi mu migambi n’imigabo yabo ya minsi yose. Ubwa kabiri abasaba gutera intambwe mu gushigikira no gushikana abanyagihugu ku kubaho neza no kugira ubumenyi buhagije bubafasha kwiteza imbere no gutezanya imbere. Yarakengurukiye cane abo bose badahengeshanya guterera mw’itunganywa, ishirwa mu ngiro n’ikurikiranwa ry’imigambi itandukanye. Baba abahinga b’abarundi canke ishirahamwe mpuzamakungu PNUD, bose yarabakengurukiye cane. Yamenyesheje ko iterambere rirama ridashoboka mu gihe bamwe bariko barima abandi bariko bararandura. Iterambere rirama ritoshoboka bamwe bariko barubaka abandi bariko barasambura. Iterambere rirama ritoshoboka hakiriho ibihugu n’amashirahamwe biburagiza ibindi bihugu. Iterambere rirama rero ngo rishingiye ku kwubahana, kwubaha amategeko no gukundana. Yaboneyeho akaryo ko gusaba abasanzwe bafashanya n’abipfuza gufashanya n’Uburundi; ibihugu canke amashirahamwe, ko bokwubaha kandi bakubahiriza amategeko n’amasezerano mpuzamakungu agenga imigendaranire no gufashanya. Iterambere rirama ntiryoshoboka mu gihe hakiri amashirahamwe yirirwa canke arara arakokeza indwano mu bihugu akoreramwo. Yarangije yipfuriza abarundi iterambere rirama kandi ridakumira; ugufashanya kuzira uburyarya; nayo ubwenge, ubukerebutsi n’ubuhizi bifate icicaro mu mitima y’abarundi.  Imbere yaho umushikiranganji ajejwe ikigega ca Reta n’ugufashanya mw’iteramabere, Domitien Ndihokubwayo yamenyesheje ko uwo mugambi ariwo mushinge w’iterambere rirama. Mu kuwutunganya ngo baravye amahangiro batashitseko mu yindi migambi igihugu cari cashize imbere mu kwifatanya n’amakungu mu ntumbero yo kurwanya ubukene, inzara, indwara z’ibiza, gukingira ibidukikije, kuronsa urwaruka inyigisho z’akanovera n’ibindi. 

Epitace Nduwayo

Ouvrir