Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uburundi bugiye kwinjira mu muryango w’ibihugu bikoresha umuyagankuba uva ku mishwarara y’izuba

 

hjkUburundi bwariyemeje kwinjira mu muryango w’ibihugu bikoresha umuyagankuba uva ku mishwarara y’izuba.Ni muri iyo ntumbero Inama Nshingamateka yakoranye ku wa 3 Nzero 2019 mu bikorwa vy’isasa  risanzwe  kugira yihweze yongere yemeze integuro y’ibwirizwa rijanye n’iyinjira ry’Uburundi muri uwo muryango (ASI Cell).Inama Nshingamateka ikaba yari yatumiye umushikiranganji w’amasoko ntanganguvu, ubutare n’agataka Côme Manirakiza, kugira asigurire abashingamateka akarusho k’iyo nteguro y’ibwirizwa mu migambi y’iterambere ry’igihugu.Mu nsiguro umushikiranganji Côme Manirakiza yatanze, yamenyesheje yuko Uburundi ari igihugu kiri ahantu heza ku bijanye n’imishwarara y’izuba. Uburundi bwariyemeje kwinjira mu muryango w’ibihugu bikoresha umuyagankuba uva ku mishwarara y’izuba. Ni muri iyo ntumbero Inama Nshingamateka yakoranye ku wa 3 Nzero 2019 mu bikorwa vy’isasa  risanzwe  kugira yihweze yongere yemeze integuro y’ibwirizwa rijanye n’iyinjira ry’Uburundi muri uwo muryango (ASI Cell).Inama Nshingamateka ikaba yari yatumiye umushikiranganji w’amasoko ntanganguvu, ubutare n’agataka Côme Manirakiza, kugira asigurire abashingamateka akarusho k’iyo nteguro y’ibwirizwa mu migambi y’iterambere ry’igihugu.Mu nsiguro umushikiranganji Côme Manirakiza yatanze, yamenyesheje yuko Uburundi ari igihugu kiri ahantu heza ku bijanye n’imishwarara y’izuba. Yamara abantu benshi bakaba barashwiragiye mu gihugu ku buryo kuronsa umuyagankuba ahantu hose bitoroshe.

Nk’uko umushikiranganji yabandanije abivuga ngo mu bushikiranganji ajejwe barafise ibigwati bitari bike bamaze gutegekanya guha umuyagankuba. Amenyesha kandi ko umuyagankuba uva ku mishwarara y’izuba ari mwiza cane narirya uba wubahirije ibidukikije.Yabandanije amenyesha yuko igihugu c’Ubuhindi arico cafashe intambwe ya mbere mu gusabira Uburundi kwinjira mu muryango mpuzamakungu w’ibihugu bikoresha umuyankuba uvuye ku mishwarara y’izuba (ASI Cell). Hanyuma biciye mu bushikiranganji bw’imigenderanire n’ayandi makungu, Uburundi bukaba bwarateye igikumu ku masezerano yo kwinjira muri uwo muryango kw’igenekerezo rya 28 Ruhuhuma 2018.Umushikiranganji Côme Manirakiza yamenyesheje kandi yuko igihugu c’Ubuhindi kizotanga imiriyoni 27 z’amadorari y’abanyamerika muri uwo muryango mu ntumbero yo gushiraho ibikoresho n’ibindi vyankenerwa muri uwo mugambi mu kiringo c’imyaka itanu ; ni ukuvuga kuva mu mwaka w’ 2016 gushika mu mwaka w’ 2021. Imigambi itatu nyamukuru Uburundi buzungukiramwo ni : ugushiraho amatara aboneshereza amabarabara makuru makuru mu bisagara nka Bujumbura, Gitega na Ngozi, ukuronsa umuyagankuba abenegihugu bo ntara hagati baba mu bigwati, ugushira ibikwega uwo muyagankuba ku nyubakwa zimwe zimwe za Reta. Abashingamateka barashikirije amakenga bafise ku kibazo kijanye n’umutekano w’amatara ku mabarabara n’ingene azokingirwa. Umushikiranganji yishuye amenyesha yuko igikuru ari ukwumvisha abantu bose ineza n’inyungu yo kuronka ayo matara. Yongeye amenyesha yuko bazokoresha ubuhinga buhanitse ku buryo abasuma batokworoherwa kuyatwara.Baheraheje ibikorwa vyo kwiga no guhinyanyura iyo integuro baciye bemeza iyo nteguroy’ibwirizwa uko bari 101.

Bénigne Iradukunda (Uwimenyereza)

Ouvrir