Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Inama Nkenguzamateka yaremeje integuro 2 z’amabwirizwa

 

DSC 0518Inama Nkenguzamateka yarize yongera iremeza  integuro z’amabwirizwa 2, iya mbere yari integuro y’ibwirizwa rigenga amasezerano agenga umuryango wa Afrika y’ubuseruko w’amahoro  n’amutekano mu karere ka afrika y’ubuseruko. Iyindi nteguro bize ni iyitunganya  guhindura ingene ishirahamwe SOSUMO rihingura isukari ryari risanzwe rikora. Izo nteguro z’amabwirizwa zikaba zizwe kw’igenekerezo rya  20 munyonyo 2018.Inama Nkenguzamateka yarize yongera iremeza  integuro z’amabwirizwa 2, iya mbere yari integuro y’ibwirizwa rigenga amasezerano agenga umuryango wa Afrika y’ubuseruko w’amahoro  n’amutekano mu karere ka afrika y’ubuseruko. Iyindi nteguro bize ni iyitunganya  guhindura ingene ishirahamwe SOSUMO rihingura isukari ryari risanzwe rikora. Izo nteguro z’amabwirizwa zikaba zizwe kw’igenekerezo rya  20 munyonyo 2018.Inama Nkenguzamateka ikaba yabanje kwiga integuro y’ibwirizwa rigenga amasezerano yumvikanywe mu muryango wa Afrika y’ubuseruko mu yerekeye amahoro n’umutekano . Umushikiranganji w’umutekano no gukinga impanuka hamwe n’ibiza n’isibe, Ibiza hamwe n’isibe, Allain Guillaume Bunyoni yabanje gusigurira abakenguzamateka imvo n’imvano yatumye Reta y’Uburundi itegura iyo nteguro y’ibwirizwa. Allain Guillaume Bunyoni yamenyesheje abakenguzamateka ko Reta y’Uburundi  isanzwe iri mu muryango wa Afrika y’ubuseruko,  ko iyo nteguro y’ibwirizwa imaze gushirwako igikumu  izofasha gutsimbataza  imigenderanire myiza n’ababanyi basangiye umuryango mu bisata vyose n’ukubumbatira umutekano bidasigaye inyuma. Iyo nteguro y’ibwirizwa ikaba irimwo uko ibihugu vyo mu muryango wa Afrika y’ubuseruko vyotunganiriza hamwe ivyerekeye kubumbatira amahoro n’umutekano.Ibihugu biri mu muryango wa Afrika y’ubuseruko vyiyemeza  gufashanya gutunganiriza hamwe ivyerekeye impunzi; igisata co kurwaniriza hamwe ububisha ndengerambibe; muri ayo masezerano ibihugu birashobora guhana imbohe, ivyo bikaboneka mu gihe hashobora kuboneka abononyi bahungira mu bindi bihugu aho bashobora gusubizwa mu gihugu iwabo kugira bakubitwe intahe mu gahanga. Muri iyo nteguro y’ibwirizwa hakaba harimwo ugufashanya mu butungane. Umushikiranganji w’umutekano no gukinga impanuka yabandanije amenyesha abakenguzamateka ko iyo nteguro y’ibwirizwa izogirira akamaro kanini Uburundi ni yashirwako umukono kuko hari abarundi bagiye mu bihugu biri mu muryango wa Afrika y’ubuseruko bafise ivyo bagirizwa bizoca vyoroha kubakirikirana . Yasozereye amenyesha ko Uburundi ari co gihugu conyene cari gisigaye  kitarashira umukono kuri ayo ma sezerano mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y’ubuseruko. Abakenguzamateka barabajije umushikiranganji w’umutekano  ko hagize ukutumvikana hagati y’ibihugu bibiri biri muri uwo muryango uko umuryango wa Afrika y’ubuseruko utorera inyishu ico kibazo umushikiranganji Allain Guillaume Bunyoni yishuye ko hagize ingorane zituruka hagati y’ibihugu 2 biri mu muryango wa Afrika y’ubuseruko ko bica bitorerwa inyishu n’abakuru bibihugu bahurikiye muri uwo muryango. Abakenguzamateka bahejeje guca hirya no hino iyo nteguro y’ibwirizwa baciye bayemeza ijana kw’ijana. Bahejeje kwemeza iyo nteguro y’ibwirizwa baciye biga integuro y’ibwirizwa ritunganya guhindura ingene ishirahamwe rihingura isukari SOSUMO ritunganijwe.

Umushikiranganji w’ubudandaji, amahinguriro n’ingenzi Jean Marie Niyokindi yabanje gusigura imvo n’imvano yatumye Reta y’Uburundi itegura iyo nteguro y’ibwirizwa. Umushikiranganji yamenyesheje ko imvo nyamukuru ari uko kuva ishirahamwe SOSUMO rigiyeho ko kwari kugira rishobore guhingura isukari ikenewe mu gihugu kugira hagabanuke amafaranga y’agaciro asohoka hanze y’igihugu agiye kurondera isukari. Kuri iyo mvo Reta yaciye isaba abahinga bagira ivyigwa kugira barabe ibikenewe kugira bareke gukura isukari hanze y’igihugu, abo bahinga bakaba bagize ivyigwa ku myaka 8 ikurikirana kuva mu 2010 gushika mu 2018. Ivyo vyigwa bikaba vyerekanye ko SOSUMO ifise ibikwiye kugira ihingure isukari ikwiye, Mu gihe hoboneka uburyo bw’amafaranga akwiye kugira irime indimiro zose zikwiye zari zahawe iryo shirahamwe mu gihe ryashingwa mu 1988. Iryo shirahamwe SOSUMO rirakeneye kandi n’imashini zitunganijwe mu buhinga bwa none kugira rikore neza. Ibikenewe vyose kugira ishirahamwe SOSUMO rishobore gukora ivyobikorwa vyose bisaba amafaranga angana n’imiriyoni 20 mu mahera y’abanyamerika. Abakenguzamateka baciye babaza umushikiranganji nihaba itunganywa rishasha rya SOSUMO hakinjiramwo abikorera ivyabo ko abakozi basanzwe bakorera muri iryo shirahamwe batazokwirukanwa. Umushikiranganji yaciye amenyesha ko  birimwo mu masezerano bazogiranira ko abakozi bazogumya abahari hanyuma mbere bakongerako abandi. Abakenguzamateka barongeye baramenyesha umushikiranganji impungenge bafise ko hazoheza haza umunyamitahe agatanga umutahe wiwe hanyuma akaja gukura isukari mu mahanga, ko muvyo bategekanya  mu masezerano ko boshiramwo ko  imyaka ibiri irangiye ko batosubira gukura isukari hanze y’igihugu. Abakenguzamateka bahejeje guca hirya no hino iyo nteguro y’ibwirizwa baciye bayemeza ijana kw’ijana.                                                                                                                                                      Anitha Bizimana

Ouvrir