Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Uburundi burashima imigenderanire bufitaniye na BAD

ggghhhggjicegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore, yarahaye umubonano mu biro iwe uwuserukira Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere mu Burundi (BAD) Daniel Ndoye ku wa 30 Gitugutu 2018. Uwo nawe akaba yari yaje kwimenyekanisha ku mugaragaro ko ariwe asigaye ahagarariye imbere y’amategeko iyo Banki kuko ata gihe kinini giheze atanguye ayo  mabanga. icegera ca kabiri c’Umukuru w’igihugu Joseph Butore, yarahaye umubonano mu biro iwe uwuserukira Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere mu Burundi (BAD) Daniel Ndoye ku wa 30 Gitugutu 2018. Uwo nawe akaba yari yaje kwimenyekanisha ku mugaragaro ko ariwe asigaye ahagarariye imbere y’amategeko iyo Banki kuko ata gihe kinini giheze atanguye ayo  mabanga. Nk’uko Joseph  Butore yabimenyesheje inyuma y’umubonano, ngo Ibanki BAD ni shirahamwe rimwe mu mashirahamwe mpuzamakungu  asanzwe arangurira ibitari bike mu gihugu c’Uburundi. Uwo mubonano rero ngo wababereye akaryo ko gusubira kuvugana bimwe bimwe bokorana n’iyo banki kugira ngo ugufashanya hagiti y’Uburundi na BAD bigume bitera imbere. Kabaye n’akaryo kandi ko kumumenyesha ko mu bijanye na kazoza Uburundi buherutse kuronka umugambi nyamukuru urimwo imigambi yose y’ iterambere izorangurwa  gushika mu mwaka w’2027. Haba mu migambi iriko irategurwa canke muyizovuka, Joseph Butore asaba ko  ku ruhande rwa BAD nabo nyene bogerageza kwisunga ahanini ibiri mu gitabu kigenga uwo  mugambi. Yaribukije  ko iyo banki isanzwe irangura imigambi myinshi nko mu bisata vy’amabarabara, gutwara abantu n’ibintu, aho hubatswe amabarabara menshi mu myaka iheze n’ayandi ariko arubakwa. Mu gisata c’umuyagankuba naho hariko harubakwa ingomero n’ibindi bikorwa vyo gutwara umuyagankuba.  Yamenyesheje kandi ko no mu mugambi  uherutse guterwako igikumu wo kwubaka urugomero rwa Jiji- Murembwe naho nyene harimwo amafaranga yatanzwe n’iyo banki ya Afrika ijejwe iterambere. Mu gisata c’uburimyi naho irafasha mu gutunganya imyonga yo kurimamwo mu ntumbero yo gukingira ibidukikije n’ibindi. Uburundi bukaba bushima cane ingene iyo banki ikora n’ingene bakorana neza. Yarangije amumenyesha ko Uburundi ataco butazokora mu kumushigikira kugira ngo ubutumwa bwiwe ashobore kuburangura neza.        

Gloriose Nshimirimana

 

Ouvrir