Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Umumenyeshamakuru w’intwari ategerezwa kugira inyifato ibereye

 

IMG 20181102 092457Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA amenyesha ko umumenyeshamakuru w’intwari ategerezwa kugira inyifato ibereye no guhagararira inyungu z’igihugu. Ivyo vyamenyeshejwe n’umuvugizi wiwe  inyuma y’inyigisho zigira gatatu zo kuzirikana igihugu ku bamenyeshemekuru hamwe n’abavugizi bakora mu bisata bitandukanye. Aho hari kw’igenekerezo rya 30 Gitugutu 2018 ku murwa mukuru w’intara ya Muramvya.Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA amenyesha ko umumenyeshamakuru w’intwari ategerezwa kugira inyifato ibereye no guhagararira inyungu z’igihugu. Ivyo vyamenyeshejwe n’umuvugizi wiwe  inyuma y’inyigisho zigira gatatu zo kuzirikana igihugu ku bamenyeshemekuru hamwe n’abavugizi bakora mu bisata bitandukanye. Aho hari kw’igenekerezo rya 30 Gitugutu 2018 ku murwa mukuru w’intara ya Muramvya.Jean Claude Karerwa yamenyesheje ko izo nyigisho zisunga umwuga wo kumenyesha amakuru kuko vyibonekeje yuko uwo mwuga  ari kimwe mu bituma haba ihinduka ryiza mu gihugu. Izo nyigisho kandi ziri mu ntumbero y’’umugambi Prezida Nkurunziza yashinze wo gufasha abarundi kuzirikana igihugu , kugira bamenye  inzira ishika n’iyidashika. Yaravuze kandi ko kabaye akaryo ku bakora muri ivyo bisata bitandukanye ko kumenya ayandi mabanga atandukanye  y’igihugu. Barigishijwe no kubijanye n’imigambi imwe imwe igayitse itunganywa n’abansi b’igihugu na cane cane abagomba gusubiza  Uburundi mu bukoroni.Barigishijwe rero ku bijanye n’imico n’imigenzo y’abarundi hamwe no ku bijanye n’imigambi mibi y’abakoroni baguma bagomba gusahura ubutunzi n’ubwigenge bw’anyagihugu .Umukuru w’igihugu rero akaba yaribukije abamenyeshamakuru inyifato ibereye bategerezwa kugira kuko bari mu mugwi umwe muyigize abarundi.

Yarangije abamenyesha ko iguhugu c’Uburundi kitigeze kigwa mw’isanganya ngo n’aho caciye mu bibazo Imana yagumye ikiba hafi, umwansi yagicira icobo nayo ikagicira icanzo. Ati :  «ni mureme na kare ibuye riserutse ntiryica isuka ». Abantu benshi rero bicwa n’ukutamenya. Ngo kumenya amabanga y’igihugu; kumenya aho igihugu caciye bizofasha kugitwara iyo gitegerezwa kuja. Imbere yaho umushikiranganji wo gutumatumanako amakuru Frédéric Nahimana,  yamenyesheje ko iryo sango ry’inyigisho rije ryiyongera ku yandi masango amaze gutunganywa afatiye ku mwitwarariko wa Reta y’uburundi ifise mu guteza imbere abanyagihugu biciye mu  kumenyesha amakuru atohojwe neza kandi agana iterambere.Iryo sango kandi rishitse inyuma y’aho urwego rw’igihugu rujejwe ibikorwa vyo kumenyesha amakuru CNC rwatanze icegeranyo cerekana ingene ibimenyeshemakuru vyakoze mu mezi atatu aheze. Iryo sango rikaba ryatunganijwe kugira ngo barabire hamwe ingene umwuga wo kumenyesha amakuru woranguranwa ubukerebutsi n’ubuhinga abamenyeshamaku bakaja mw’ihiganwa ryo guteza imbere igihugu, bashimikiye ku nteguro n’imigambi Reta iriko irashinga nk’umugambi mukuru w’iterambere ry’igihugu 2018-2027.Abari bitavye izo nyigisho bakaba barihweje icokorwa kugira habe imigenderanire myiza hagati y’abamenyeshamakuru n’abatanga amakuru. Basanze ku mumenyeshamakuru bifise akamaro ntaseswa na cane cane mu bikorwa vy’iterambere. Barumvishije abavugizi b’inzego zitandukanye  za Reta ko gutanga amakuru ari uburenganzira bw’umunyagihugu uwo ari we wese. Abamenyeshamakuru nabo bakaba basabwe gukora ataho bahengamiye kugira ngo haboneke umwizero hagati y’abo n’abatanga amakuru. Ivyo biraheza bikorohereza abanyagihugu bitabagoye hamwe no gukwirikirana ibikorwa baba bariko barakora. Ku vyerekeye imihora yo gutumatumanako amakuru barasavye yuko abantu boyitondera kuko bishobora kugira ingaruka mbi ku rwaruka. Abamenyeshemekuru mu gukwiragiza amakuru baba bakuye muri ubwo buhinga ko boza bararaba uwatanze amakuru ko akorera  ikinyamakuru kizwi n’amategeko, gutyo bigafasha mu gutanga inkuru nyayo hamwe no  mu kurwanya ibihuha.

Thrèse Niyonkuru                      

Ouvrir