Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Indongozi z’abakenyezi zisabwa kubera abandi akarorero mu kurwanya SIDA

DSC 0uuuu074Abajejwe intwaro n’abafise ico boterera mu kurwanya SIDA basabwa kuja hamwe mu gutegura umugambi w’urwaruka ruzira ubwandu bwa SIDA, kuko bizotuma igihugu gitera imbere. Ivyo ni bimwe mu vyashijkirijwe n’Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA  mw’ijambo yashikirije mu ntara ya Ngozi, igihe hari haramutse hatanguzwa icese isekeza « ibibondo bizira ubwandu bwa SIDA kugira bibe ivy’ikimazi ». Hari kw’igenekerezo rya 25 Gitugutu 2018.Abajejwe intwaro n’abafise ico boterera mu kurwanya SIDA basabwa kuja hamwe mu gutegura umugambi w’urwaruka ruzira ubwandu bwa SIDA, kuko bizotuma igihugu gitera imbere. Ivyo ni bimwe mu vyashijkirijwe n’Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA  mw’ijambo yashikirije mu ntara ya Ngozi, igihe hari haramutse hatanguzwa icese isekeza « ibibondo bizira ubwandu bwa SIDA kugira bibe ivy’ikimazi ». Hari kw’igenekerezo rya 25 Gitugutu 2018.Nk’uko yabandanije abimenyesha ngo mw’ikoraniro ryari ryahuje abatambukanyi b’abakuru b’ibihugu i New York kw’igenekerezo rya 25 Nyakanga 2018, bari biyemeje ko imbere yuko umwaka urangira bazoba batanguje iryo sekeza mu gihugu c’Uburundi. Ngo kubona babishitseko rero nuko bizoca vyandikwa mu bikorwa bitigera vyibagirwa muri OPDAS Burundi. Niko guca amenyesha ko intumbero ya OPDAS n’ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika ari uko ata mwana yoba agihitanwa n’umugera wa SIDA. Ngo ihangiro rikaba ari uko mu 2030 umugera wa SIDA uzoba waranduranywe n’imizi mu bana, gutyo abana n’abavyeyi bakagira amagara meza. Kugira bashikire iryo hangiro, iryo sekeza ryabanje kwihutira kuvyo amakungu yiyemeje gushikako mu 2020 kugira ubwandu bwa SIDA ku bana bavuka kubavyeyi bagendana umugera wa SIDA buranduranwe n’imizi. Ivyo rero ngo nivyo vyatumye Uburundi bufata ingingo ko bugiye gukora ibishoboka kugira ntihagire umuntu n’umwe yosubira kwandura umugera wa SIDA, ntihagire umuntu n’umwe agendana umugera yosubira gukumirwa, ntihagire umuntu n’umwe yoba acicwa n’indwara z’ivyuririzi n’ukuvugako ibice 90 kw’ijana vy’abantu boba bipimishije umugera wa SIDA kandi batoye inyishu, abagendana ico kiza nabo ibice 90% bakaba bari ku miti ipfupfahaza  kandi bagakurikiranwa neza bose gushika aho umugera wa SIDA uba utacibonekeza mu maraso. Yaciye abandanya amenyesha ko arico catumye OPDAS Burundi yifadikanya n’abatambukanyi b’abakuru b’ibihugu bahurikiye mw’ishirahamwe ryabo ryo kurwanya SIDA kugira ihangane n’ico kiza. Iryo sekeza ryatangujwe mu gihugu c’Uburundi rero ngo n’icemezo ko bagiye gutanga intererano kugira SIDA ibe umugani muri Afrika mu 2030 bikazoca bituma amagara y’abana n’abavyeyi atera imbere. Yaciye anamenyesha ko icipfuzo cabo ari uko intambwe bagezeko mu kurwanya Sida itosubira inyuma ahubwo bagatera izindi zizotuma bagira kazoza keza abavyeyi bakazibaruka abana bazira umugera wa Sida.  Umushikiranganji w’amagara y’abantu nawe Thadée Ndikumana mw’ijambo yashikirije, yaramenyesheje ko ashimishwa n’intambwe imaze gushikwako mu kurwanya ikiza Sida mu Burundi. Yaciye asaba ko kugira ngo iryo sekeza rize rishike kw’ihangiro umuntu wese asabwa gutanga intererano mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Uwuserukira igisata ca ONU kijejwe irwirirana ry’abantu, yamenyesheje ko uburundi bumaze gutera intambwe ishimishije mu kurwanya ubwandu bw’umwana buvuye ku muvyeyi yamwibarutse. Ngo ibiharuro vyerekana ko Uburundi bwavuye kubiharuro vy’ubwandu bingana n’ibice 24 kw’ijana mu 2010 gushika ku bice 13 kw’ijana mu 2016, amashirahamwe mpuzamakungu nayo ngo ntaco  atazokora kugira ashigikire uwo mugambi. Twobamenyesha kandi ko ivyo birori vyari vyitabwe n’abatambukanyi b’abakuru b’ibihugu vya Repubulika Centre Afrique na Zambiya hamwe n’abandi bari mu nzego zitandukanye z’igihugu. Ikindi twobamenyesha nuko inyuma yo kwugurura iryo sekeza Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu c’Uburundi Denise NKURUNZIZA yaciye aja gutembereza bagenziwe bo mu bihugu vya Centrafrique na Zambiya aho yaranguriye ibikorwa bitandukanye i Buye muri komine Mwumba. Aho naho hakaba hari kw’irerero ry’impfuvyi, ishure ryisumbuye ry’imyuga, hamwe na Radiyo tereviziyo «Buntu». Ikindi naco twobamenyesha n’uko ngo kubera utwigoro tw’Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA mu gufasha ubushikiranganji bw’amagara y’abantu, umushikiranganji w’amagara y’abantu yaciye amugabira inka zitatu, intama zitatu n’ibiseke biziherekeje. Ikindi naco n’uko abasanzwe bafasha umugambi OPDAS bahaye amata abana bato bato kugira baze babandanye batera imbere. 


Denise NKURINZIZA ahamagarira abakenyezi gushira ubwoba bagakora
Bukeye bw’aho kw’igenekerezo rya 26 Gitugutu 2018 Umutambukanyi w’Umukuru w’Igihugu Denise Nkurunziza yaruguruye kandi  icese ikoraniro mpuzamakungu ry’abakenyezi b’indongozi ku civugo   « Mukenyezi w’ubuhizi, haguruka, ushire ubwoba, ukore kuko birakwerekeye »Denise NKURUNZIZA akaba yarahaye ikaze abari aho yongera amenyesha ko igenekerezo rya 26 Gitugutu 2018 rizoba ntibagirwa mu mateka y’igihugu c’Uburundi kuko rizobibutsa umunsi abakenyezi bo mu Burundi no muri Afrika, Amerika, n’ahandi bagiye hamwe nk’imboneza, bakiha ihangiro ridasanzwe ryo gukora mu ntumbero yo guteza imbere isi yose.  Ikindi yamenyesheje ni uko  ayo majambo ari muri ico civugo akomeye kuko yibutsa ko kuba umukenyezi gusa bidakwiye ategerezwa nyabuna kurangwa n’umutima w’ubuhizi. Inyigisho zitandukanye zikaba zaratanzwe, Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA mu nyigisho yatanze kandi akaba yarashimikiye ku gushira ubwoba hamwe no kugira inkomezi umuntu agakora. Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu ca Centre Afrika Marguerite Tina Toadera akaba nawe nyene yarashikirije ijambo araheza arakengurukira Imana, yongera arashimira Umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu Denise NKURUNZIZA yagize ico ciyumviro ashimira kandi n’abakuru b’Ibihugu na cane cane uw’Uburundi na Centre Afrika. Yaciye amenyesha ko mu rugo rwabo baciye mu bintu bihambaye ariko Imana iraheza ibatera iteka umufasha wiwe aratorwa kurongora igihugu. Ariko ngo kubera ivyo baciyemwo yabanje kumurwanya kugira ntiyitoze Imana nayo irabimushiramwo aravyemera. Ikindi yamenyesheje ni uko yabwiye Imana ko umufasha wiwe atowe azokwitwararika abakene. 

Evelyne Niyonzima na

Christine Manirambona 


 

 

Ouvrir