Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike y’abanyamahanga asabwa gukora yisunze amategeko ayagenga

 

Amashirahamwe mpuzamakungu adaharanira inyungu za poritike  arangurira imirimo yayo mu Burundi yahawe ikiringo c’amezi atatu uhereye kw’igenekerezo rya mbere Gitugutu 2018 co kwerekana ko akora amategeko ayangenga yubahirijwe. Ivyo ni ivyashikirijwe na Pascal Barandagiye, umushikiranganji w’intwaro yo hagati n’inyigisho zo gukundisha igihugu abarundi igihe yakoranya abarongoye canke abaserukira ayo mashirahamwe mw’ihoteri Source du Nil ku wa 2 Gitugutu 2018 mu nama  yabagirishije  inyuma y’ingingo yafashwe n’Inama y’igihugu ijejwe umutekano yo guhagarika ibikorwa vy’ayo mashirahamwe mu kiringo c’amezi atatu kugira abanze asuzumwe ko yubahiriza amategeko.Amashirahamwe mpuzamakungu adaharanira inyungu za poritike  arangurira imirimo yayo mu Burundi yahawe ikiringo c’amezi atatu uhereye kw’igenekerezo rya mbere Gitugutu 2018 co kwerekana ko akora amategeko ayangenga yubahirijwe. Ivyo ni ivyashikirijwe na Pascal Barandagiye, umushikiranganji w’intwaro yo hagati n’inyigisho zo gukundisha igihugu abarundi igihe yakoranya abarongoye canke abaserukira ayo mashirahamwe mw’ihoteri Source du Nil ku wa 2 Gitugutu 2018 mu nama  yabagirishije  inyuma y’ingingo yafashwe n’Inama y’igihugu ijejwe umutekano yo guhagarika ibikorwa vy’ayo mashirahamwe mu kiringo c’amezi atatu kugira abanze asuzumwe ko yubahiriza amategeko.Nk’uko Pascal Barandagiye yabishikirije mu butumwa bwiwe ngo vyari bikenewe ko hatangwa umuco ku ngingo yafashwe n’Inama y’igihugu ijejwe umutekano yo guhagarika ibikorwa vy’amashirahamwempuzamakungu adaharanira inyungu za poritike akorera mu gihugu. Ishirahamwe ryose ngo risabwa gutanga urupapuro rwerekana ko ryagiriraniye amasezerano n’Uburundi yerekeye gukorera mu Burundi. Ishirahamwe ryose ngo ritegerezwa kandi kwerekana urupapuro rw’amasezerano yerekena ingene rizokurikiza amategeko arigenga n’integuro y’imigambi y’iterambere yaryo yisunga umugambi nyamkuru w’igihugu wo guteza imbere abarundi. Hari kandi urupapuro rwerekana ko ishirahamwe ryubahiriza amategeko yo kubika no kubikura mu mabanki yo mu gihugu c’Uburundi. Ikigira kane gisabwa n’integuro yerekana ingene ugutanga akazi ku bakozi kwisunga iyubahirizwa ryo kudakumira ubwoko.Pascal Barandagiye yamenyesheje kandi muri ubwo butumwa ko hoba hari amashirahamwe akora atisunze amategeko ayo rero ngo nivyagaragara ko ariho azoca asezererwa. Ngo ikiringo c’amezi atatu catanzwe ni ico guha akaryo ayo mashihamwe kugira ngo ashikane ibisabwa hanyuma ashishikare gukora. Eka mbere ngo ishirahamwe ryose rizoba rishikanye ivyo bisabwa ubwo nyene rizoca ribandanya imirimo yaryo.Bamwe mu baserukira ayo mashirahamwe barafashe ijambo aho babajije ko nimba nk’amashirahamwe afise ibigo bivura, ivyo bigo bica na vyo vyugara. Umushikiranganji Pascal Barandagiye yishuye ko ivyo bigo eka mbere n’amashure bishishikara gukora icese kubera bisanzwe vyaragiriraniye amasezerano n’ubushikiranganji bw’amagara y’abantu canke ubw’indero ariko ayo mashirahamwe akihuta gushikana ibisabwa kugira ngo bigaragare ko akora yisunze amategeko. Barabajije kandi nimba ubushikiranganji bazoba barondera kwakirwamwo buzokworosha imibonano kugira ngo umwanya wubahirizwe, Pascal Barandagiye yishuye ko abashikiranganji bose vyega basabwa kwubahiriza iyo mibonano mbere uhereye kuri we nyene ubwiwe. Yanaciye mbere atanga imihora yiwe ya terefone kugira ngo abazomukenera bamuronke ku gihe. Kandi yiyemeje ko azoraba ivyo bisabwa akoresheje umwanya muto cane.

Nathan Ntahondi

Ouvrir