Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abacamanza basabwa kudasamazwa n’ivyegeranyo bicafuza urwego rw’ubutungane bahagararire ubwigenge bwarwo

papapaUmukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA asaba abacamanza kudasamazwa n’ivyegeranyo bicafuza urwego rw’ubutungane bahagararire ubwigenge  bwarwo, akabahanura muri rusangi kuba akarorero keza mu kibano gutyo ubutungane buhere mu miryango iwabo mbere bahagararire imico n’imigenzo myiza y’ikirundi. Ivyo bikaba ari bimwe mu biri mw’ijambo yashikirije ku wa 2 Gitugutu 2018, igihe yatanguza icese umwaka mushasha w’ubutungane w’umwaka w’2018 ushira uw’2019, mu ngoro y’amakoraniro mu Kigobe. Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA asaba abacamanza kudasamazwa n’ivyegeranyo bicafuza urwego rw’ubutungane bahagararire ubwigenge  bwarwo, akabahanura muri rusangi kuba akarorero keza mu kibano gutyo ubutungane buhere mu miryango iwabo mbere bahagararire imico n’imigenzo myiza y’ikirundi. Ivyo bikaba ari bimwe mu biri mw’ijambo yashikirije ku wa 2 Gitugutu 2018, igihe yatanguza icese umwaka mushasha w’ubutungane w’umwaka w’2018 ushira uw’2019, mu ngoro y’amakoraniro mu Kigobe. Nk’uko Prezida NKURUNZIZA yabandanije abimenyesha, ngo ubutungane ni isoko ry’amahoro n’umutekano, ivyo navyo bikaba nkenerwa mw’irangurwa ry’imigambi y’iterambere. Yaribukije abashikirizamanza, abacamanza, n’abandi bakozi bo mu butungane ko igikorwa cabo atari umwuga nk’iyindi ahubwo ko ari ibanga ribangirwa ingata. Ngo bategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira intambamyi n’inzitizi zibuza ababitura gutunganirizwa neza ziranduranwa n’imizi. Ariko rero ko naho izo ntambamyi zicibonekeza ataworeka gushima isemo igisata c’ubutungane kigezeko kuko ubushikiranganji bwaranguye vyinshi mu bijanye no gushira mu ngiro umugambi w’igihugu wo kworohereza abitura inzego z’ubutungane no gufasha abafise amikoro make gushikira ubutungane, kwegereza ubutungane abenegihugu, kuremesha ibiganiro no gusanga abakozi ku mirimo, gushira mu ngiro imanza zaciwe n’ibindi. Prezida NKURUNZIZA yarakeje urwego rw’ubutungane yongera arusaba kurushirizaho muri uno mwaka batanguye, ariko rero ngo kugira babishikeko umwe wese yogira ico aterereye mu kurwanya ibiturire, ubunebwe, n’ubundi bubegito butera iceyi ubutungane.

Yarongeye kandi aranegura ingendo y’abacamanza bamwe bamwe yo kudindiza imanza, aca asaba ababijejwe kubakurikiranira hafi mu kubumvisha ko bategerezwa guhindura ingendo bidakunze bagafatirwa ibihano. Yarasavye indongozi n’abakozi bo mu gisata c’ubutungane kwitwararika ko kudatunganiriza neza ababituye bigira ingaruka mbi ku magara y’abantu, ku mibano no ku migenderanire y’igihugu. Prezida NKURUNZIZA yaranamenyesheje ko ubutungane bwiza butuma abanyamitahe bahurumbira igihugu mu rudandazwa n’ibikorwa vy’iterambere bikarangurwa neza, aca aboneraho n’akaryo ko gushimira abarushije abandi mu mwaka warangiye mu kubaronsa impapuro z’iteka n’ibahasha zitandukanye. Yaciye asaba abarundi kugaruka ku mico yaranga basokuruza aho amatati menshi yatorerwa umuti mu miryango, ngo bategere ko kwitura amasentare bitwara umwanya n’uburyo bigahagarika n’imigambi yo kwiteza imbere. Abakora mu gisata c’ubutungane yabasavye kwirinda gukora ibiteye kubiri n’ishaka ry’Imana ngo bongere bategere neza amajambo ari mu rurimbo ruhayagiza igihugu kuko abafasha gutegera ico bahamagariwe n’ico bategerezwa gukora. Indongozi n’abakora mu gisata c’ubutungane yabasavye kuba maso no guhagararira ubutungane mu gukora ibiroranye no kwirinda ico arico cose cokoza isoni igihugu. Ngo bongere biyamirize abarundi canke abanyamahanga batyoza canke bafise intumbero yo gusambura ubutungane bw’Uburundi, barwize ibiganiro n’abenegihugu mu kubafasha gutahura neza uko ubutungane bukora. Yasavye kandi ko ubutungane bwogira uruhara ruboneka mu gukomeza no gukingira ingo kuko urugo ari umushinge w’igihugu. Abavyeyi n’abarezi nabo yabasavye kwitwararika imvugo n’ingiro bisasira indava ubutungane n’ukuri kuko ari inzira irashe yo kwubaka igihugu ciganjemwo iteka n’itekane. Umushikiranganji w’ubutungane nawe, Aimé Laurentine Kanyana, yamenyesheje ko hisunzwe umugambi ntunganyamirimo w’ubushikiranganji bw’ubutungane no gukingira iteka n’itekane vy’igihugu, ubwo bushikiranganji bwaranguye ibikorwa vyinshi kandi bishimishije. Yamenyesheje ko bihweje icivugo c’uno mwaka gihagaze ku butungane bwiza bushigikira iterambere bazokigendera mu gushira mu ngiro imigambi yo kubandanya guhinyanyura no guhindura amategeko yose mu Kirundi, guhimiriza no gushiraho amategeko atuma inzandiko nkenerwa zose zandikwa mu rurimi kavukire, kurwiza ibiganiro n’abanyamitahe, kwegereza ubutungane abenegihugu biciye mu gushiraho amasentare azoba akenewe cane cane hisungwe ubuhinga bukenewe kugira ibibazo bihanze abenegihugu bitorerwe umuti, kurwanya abarya igiturire, abanyuruza amatungo ya Reta n’abayasesagura, gukarihiriza ubwenge abakozi, gukurikiranira hafi amadosiye y’abafungwa, guteza imbere igisata kijejwe kwandika amatongo no gushingura impapuro zayo, gutegura amabwirizwa n’amategeko no gushiraho inzego zikenewe n’ibindi. Ngo kugira ivyo bishoboke, yaciye asaba abarangurira imirimo mu bushikiranganji bw’ubutungane gukorana umwete n’ubwira, kugendera akarangamutima k’umwuga, kwirinda ababasamaza, kurandurana n’imizi ingeso yo gufunga bidakenewe, no kwakirana iteka n’urweze ababitura.

Evelyne Niyonzima

 

Ouvrir