Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Ishengero ry’urutare mu Burundi ritegekanya kwugurura amashengero gushika ku rwego rw’imitumba

 

ssssqaIshengero ry’urutare mu Burundi rifise intumbero yo gushinga amashengero mu makomine yose agize Uburundi hamwe n’imitumba yose. Ni muri iyo ntumbere uwuserukira imbere y’amategeko iryo shengero Denise NKURUNZIZA yuguruye icese ishengero mu ntara ya Rutana, ku wa 2 Nyakanga 2018, iyo ntara ikaba ariyo yari isigaye mu Burundi idafise urwo rusengero. Ivyo ni bimwe biri mw’ijambo umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yashikirije abakirisu bari baje mu birori vyo kwugurura icese urwo rushengero mu ntara ya Rutana, vyabereye mu nyubakwa z’ishure rikuru rya Rutana (Lycie Rutana).Ishengero ry’urutare mu Burundi rifise intumbero yo gushinga amashengero mu makomine yose agize Uburundi hamwe n’imitumba yose. Ni muri iyo ntumbere uwuserukira imbere y’amategeko iryo shengero Denise NKURUNZIZA yuguruye icese ishengero mu ntara ya Rutana, ku wa 2 Nyakanga 2018, iyo ntara ikaba ariyo yari isigaye mu Burundi idafise urwo rusengero. Ivyo ni bimwe biri mw’ijambo umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, Denise NKURUNZIZA yashikirije abakirisu bari baje mu birori vyo kwugurura icese urwo rushengero mu ntara ya Rutana, vyabereye mu nyubakwa z’ishure rikuru rya Rutana (Lycie Rutana).

Nk’uko Denise NKURUNZIZA yabandanije abishikiriza, ngo ishengero ry’urutare ryatanguye gukora hisunzwe itegeko ry’umushikiranganji w’intwaro mu gihugu hagati inomero 530/933 ryo ku wa 9 Kigarama 2002. Uno musi ishengero ry’urutare mu Burundi rikaba rifise amasehengero 100 akwiragiye mu ntara 18 zigize Uburundi. Kubona huguruwe urwo rushengero mu ntara ya Rutana, ngo baje kwifatanya n’abandi mu gukwiragiza ubutumwa bwiza.Ku bw’umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu, ngo ahuguruwe ishengero ry’Imana, ubujuju, umwanda, ubunebwe, ubugarariji n’ibindi bibi vyose, bitegerezwa kwimuka. Vyongeye, ngo ibikorwa vy’iterambere n’imibano ishengero ry’urutare ritunganya, ribikora ryisunze  imigambi ya Reta. Muri iyo migambi y’iterambere, Denise NKURUNZIZA akavuga ibikorwa vyo kwubaka amashure, amavuriro, gutanga amazi meza, n’iyindi migambi y’iterambere. Bisubiye, ishengero ry’urutare rirafasha kwigisha abantu guhinduka no guhindura abandi hisunzwe ijambo ry’Imana n’urwaruka rudasigaye inyuma.Inyuma y’ijambo ryo kwugurura icese ibikorwa vy’iryo shengero mu ntara ya Rutana, Denise NKURUNZIZA yarasangiye igisabisho n’abakristu bari bitavye ivyo birori. Mu nyigisho z’uwo munsi, umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yasukuye  igitabu ca Rusi, igice ca 1, 3 n’ica 4. Ijambo yafatiyeko ryari « mbega abantu banzi gute canke Imana inzi gute ? ». Kuri ivyo, ngo abantu batumenya kubera ivyo dukora n’uko tubayeho. Muri izo nyigisho, umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yaragarutse ku mazina amwe amwe yanditse muri Bibiliya y’abantu baranzwe n’ibikorwa bibi canke vyiza. 


Abarundi dukwiye kurangwa n’ibikorwa vyiza
Muri abo yaragarutse kuri Ezebeli, uwo nawe yari azwi nk’umugore mubi, kubera yiganza ndetse akaba yaranka n’abakozi b’Imana. Kubera iyo nyifato yiwe, ngo yagize iherezo ribi. Zakayo nawe yari azwi nk’umutozakori, aho yari afise ubutunzi bw’ubwibano, ayo matungo akaba yari yayaronse mu kurya ibiturire. Aho Yesu yamugendera, ngo yaricishije bugufi, yemera no gucamwo imigwi amatungo yiwe kugira amwe ayahe aboro agwijwe incuro zine. Yobu nawe ngo yari azwi nk’umutunzi yari afise amatungo yirondereye, haruhande y’ubwo butunzi, ngo yari umugororotsi, yubaha Imana.Ibikorwa vyiza rero ngo biravuga kandi birandikwa. Ivyo rero ngo bikabonekera aho abantu bashingira intahe umuntu, iyo bamuherekeje ku maziko. Abantu beza rero ngo bakwiye gushingirwa intahe bakiri bazima. Ukuvugwa neza ngo bifise agaciro kanini, ivyo navyo ngo biva mu bikorwa vyiza. Ku bakenyezi basanzwe bafise amabanga akomeye mu muryango, yabagiriye inama yo kurangwa n’ibikorwa vyiza kugira ingo zikomere, gutyo n’igihugu kizomera neza. Mu ntumbero yo kwiyubakira urushengero rwiza, Denise NKURUNZIZA yavuyeho yemereye abanyarutana igice c’amatafari akenewe yo kwubaka urwo rushengero, amabeni y’amabuye yo kwubaka umushinge hamwe n’imifuko 30 y’isima. Ico gice c’amatafari umutambukanyi w’Umukuru w’igihugu yatanze, yaje yiyongera kuyandi yatanzwe n’umukristu yemeye kuyatanga, aho bamwe mu bari ngaho umwe wese yemeye guterera muri ivyo bikorwa ku rugero ashoboye.Tubamenyeshe ko kabaye n’akaryo ko gushikiriza umukozi w’Imana agiye kurangurira ubutumwa mu ntara za Bururi, Makamba, Rumonge na Rutana, uwo nawe ni pasitori Thaddée Nshimirimana hamwe na pasitori Fidel Ndayishimiye agiye kurongora urushengero rwo mu Rutana.   

  Déo Misigaro                                                                                                     

Ouvrir