Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abantu 19950 baramaze kwitura ikigo SERUKA mu myaka 15 kimaze

 

DSC01797Ikigo seruka gisanzwe gifasha abahohotewe, haba mu kubumviriza, mu kubavura hamwe no kubafasha mu butungane, mu gihe co gushengeza ababakoreye iryo hohoterwa , carahimbaje imyaka 15 iheze kiri ku kivi gifasha abo bahohotewe mu gihugu. Ico kigo kikaba cishimira intambwe gishitseko mu kurwanya ayo mabi bikaba vyamenyeshejwe n’uwuserukira ikigo SERUKA imbere y’amategeko Marie Goreth Mukeramana,     kw’igenekerezo rya 03 Nyakanga 2018.Marie Goreth Mukeramana aserukira ikigo Seruka imbere y’amategeko yamenyesheje ko mu myaka 15 ikigo Seruka kimaze kiri ku kivi, ko bahimbaje uwo munsi  hibonekeza ko mu kurangura imirimo ya minsi yose bahura n’ibibazo bitari bike, bimwe bimwe usanga bifatiye ku mico n’imigenzo,ku bwoba bw’abahohotewe canke bw’ababanyi mu gihe bariko baribaza ko bokwitura ibigo bijejwe kurwanya ayo mabi. Hari naho ayo mabi usanga yakorewe mu kibano ugasanga bashaka ko baja inama ngo biherere aho nyene. Yabandanije amenyesha ko ikigo seruka cagumye gihura n’ibibazo bitandukanye baravye ibihe bikuru bikuru ico kigo caciyemwo. Igihe ca mbere ishirahamwe ryaciyemwo ni kuva mu mwaka w’2003 gushika ku mwaka w’2008 aho ikigo seruka cari mu  minwe y’abaganga batagira imbibe b’ababirigi, aho bari bafise intumbero yo kuvura abafashwe ku nguvu. Kuva igihe c’umwaka w’2009 naho ico kigo seruka caciye kija mu minwe y’abakozi bakorera ishirahamwe ry’abaganga batagira imbibe ry’ababirigi. Ibikorwa bimaze kuba bitera bija imbere hagiye haribonekezamwo ibihaze niho baca batangura kubona ko boshiramwo ibikorwa bijanye no gukurikirana imanza  hamwe no guherekeza abahuye nayo mabi aho hari mu mwaka w’2011 ivyo bikorwa bikaba vyunganiwe n’uguha ubumenyi abanyagihugu ku mitumba aho basanzwe baba kugira bunganire ikigo seruka. Ico kigo caruguruye ibindi bigo mu ntara za Cibitoke hamwe na Muramvya . Yarongeye aramenyesha ko izo ntara zatowe kuko mu ntara ya Cibitoke ariho hibonekeza cane ayo mabi afatiye ku gitsina hamwe n’ay’ihohoterwa, mu ntara ya Muramvya  naho kwari kugira bagabanure urugendo ababitura bavuye mu zindi ntara. Ico kigo carashize imigwi ku mitumba ishobora gufasha, gukinga no guherekeza  abahuye n’ayo mabi. Marie Goreth Mukeramana yarongeye aramenyesha ko ibiharuro bafise vyerekana ko biguma bigabanuka kubera  inyigisho ziguma zitangwa. Ico kigo kirafasha no mu bindi bikorwa. Ivyo navyo ni nko gufasha guha umuco abanyagihugu bacituye kugira baronke ibikorwa vyose bafitiye uburenganzira, cana cane uwahuye n’ayo mabi afatiye ku gitsina . Yasozereye amenyesha ko ibiharuro bafise vy’abamaze kwitura ico kigo bigera ku 19950 bahohotewe bashoboye kurokorera ubuzima. Mu ntara ikigo seruka gisanzwe gikoreramwo carashoboye gushiraho imigwi 50 ifasha ikongera igakurikiranwa n’ikigo seruka.Ikigo seruka gisanzwe gifasha abahohotewe, haba mu kubumviriza, mu kubavura hamwe no kubafasha mu butungane, mu gihe co gushengeza ababakoreye iryo hohoterwa , carahimbaje imyaka 15 iheze kiri ku kivi gifasha abo bahohotewe mu gihugu. Ico kigo kikaba cishimira intambwe gishitseko mu kurwanya ayo mabi bikaba vyamenyeshejwe n’uwuserukira ikigo SERUKA imbere y’amategeko Marie Goreth Mukeramana,     kw’igenekerezo rya 03 Nyakanga 2018.Marie Goreth Mukeramana aserukira ikigo Seruka imbere y’amategeko yamenyesheje ko mu myaka 15 ikigo Seruka kimaze kiri ku kivi, ko bahimbaje uwo munsi  hibonekeza ko mu kurangura imirimo ya minsi yose bahura n’ibibazo bitari bike, bimwe bimwe usanga bifatiye ku mico n’imigenzo,ku bwoba bw’abahohotewe canke bw’ababanyi mu gihe bariko baribaza ko bokwitura ibigo bijejwe kurwanya ayo mabi. Hari naho ayo mabi usanga yakorewe mu kibano ugasanga bashaka ko baja inama ngo biherere aho nyene.

Yabandanije amenyesha ko ikigo seruka cagumye gihura n’ibibazo bitandukanye baravye ibihe bikuru bikuru ico kigo caciyemwo. Igihe ca mbere ishirahamwe ryaciyemwo ni kuva mu mwaka w’2003 gushika ku mwaka w’2008 aho ikigo seruka cari mu  minwe y’abaganga batagira imbibe b’ababirigi, aho bari bafise intumbero yo kuvura abafashwe ku nguvu. Kuva igihe c’umwaka w’2009 naho ico kigo seruka caciye kija mu minwe y’abakozi bakorera ishirahamwe ry’abaganga batagira imbibe ry’ababirigi. Ibikorwa bimaze kuba bitera bija imbere hagiye haribonekezamwo ibihaze niho baca batangura kubona ko boshiramwo ibikorwa bijanye no gukurikirana imanza  hamwe no guherekeza abahuye nayo mabi aho hari mu mwaka w’2011 ivyo bikorwa bikaba vyunganiwe n’uguha ubumenyi abanyagihugu ku mitumba aho basanzwe baba kugira bunganire ikigo seruka. Ico kigo caruguruye ibindi bigo mu ntara za Cibitoke hamwe na Muramvya. Yarongeye aramenyesha ko izo ntara zatowe kuko mu ntara ya Cibitoke ariho hibonekeza cane ayo mabi afatiye ku gitsina hamwe n’ay’ihohoterwa, mu ntara ya Muramvya  naho kwari kugira bagabanure urugendo ababitura bavuye mu zindi ntara. Ico kigo carashize imigwi ku mitumba ishobora gufasha, gukinga no guherekeza  abahuye n’ayo mabi. Marie Goreth Mukeramana yarongeye aramenyesha ko ibiharuro bafise vyerekana ko biguma bigabanuka kubera  inyigisho ziguma zitangwa. Ico kigo kirafasha no mu bindi bikorwa. Ivyo navyo ni nko gufasha guha umuco abanyagihugu bacituye kugira baronke ibikorwa vyose bafitiye uburenganzira, cana cane uwahuye n’ayo mabi afatiye ku gitsina . Yasozereye amenyesha ko ibiharuro bafise vy’abamaze kwitura ico kigo bigera ku 19950 bahohotewe bashoboye kurokorera ubuzima. Mu ntara ikigo seruka gisanzwe gikoreramwo carashoboye gushiraho imigwi 50 ifasha ikongera igakurikiranwa n’ikigo seruka.

Anitha Bizimana                                                                                                                   

Ouvrir