Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abanyagihugu basabwa kumenya ibimenyetso vy’indwara ya Ebora n’ingene boyikingira

 

999988Ngo uwufashwe na Ebola agira ubushuhe bwinshi buza mu mwanya muto. Ngo agira kandi uburuhe, iseseme mbere bigashika agatangura no kuva amaraso haba mu mazuru canke mu kanwa. Ivyo vyashikirijwe na Muganga Jean Bosco Girukwishaka asanzwe avugira ubushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya Sida mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, ku wa 30 Myandagaro 2018 i Bujumbura. Ni mukurikire ido n’ido ry’ico kiganiro.Ngo uwufashwe na Ebola agira ubushuhe bwinshi buza mu mwanya muto. Ngo agira kandi uburuhe, iseseme mbere bigashika agatangura no kuva amaraso haba mu mazuru canke mu kanwa. Ivyo vyashikirijwe na Muganga Jean Bosco Girukwishaka asanzwe avugira ubushikiranganji bw’amagara y’abantu no kurwanya Sida mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, ku wa 30 Myandagaro 2018 i Bujumbura. Ni mukurikire ido n’ido ry’ico kiganiro.


UBUMWE : Murashobora kutubwira indwara ya Ebora ico ari co ?

Muganga Jean Bosco Girukwishaka (J.B.G): Indwara ya Ebola iva mu bikoko kandi ikandukira.Ivyo bikoko rero biraheza bikona mu mirima ibiterwa abantu basanzwe bafungura.Iyo ndwara kandi  irandukira cane kandi ikagira ibimenyetso bishaka gusa n’ivy’indwara ya marariya.
UBUMWE : Mwotubwira ibimenyetso vy’iyo ndwara n’ingene yandukira?

J.B.G : Umugera wa Ebola uratera ubushuhe bwinshi gushika ku rugero rwa mirongo ine (40°)kandi ubwo bushuhe bukaza rimwe na rimwe mu mwanya muto cane, kumeneka umutwe, kugira iseseme mu kanwa, kubira icuya cinshi, Kugira uburuhe, aho rero ni ku ntambwe ya mbere. Intambwe igira kabiri umurwayi aca atangura kuva amaraso ahantu hose hari intoboro y’umubiri aha twovuga,  kuva umwuna, gucira amaraso eka n’ahandi hose hari intoboro z’umubiri. Uburyo yandukira buri  kwinshi. Uwo mugera urandukira mu gukoranako, uwo mugera kandi tuwusanga mu mate, icuya, umwanda muto, amaraso, amarira, urandukira kandi mu  kurangura amabanga y’abubatse.
UBUMWE : Mbega iyo ndwara umuntu ayivuje irakira canke birashoboka ko ayikingira ? J.B.G : Umuti uvura iyo ndwara nturaboneka. Ibishoboka ni ukuvura ibimenyetso vyayo vyigaragaje bagakinga ivyo bimenyetso twadondaguye bisa n’ivya marariya. Ico kiza rero iyo giteye barakinga  gusa nayo abafashwe bamwe barakira abandi bakitaba Imana bivanye n’uko umurwayi afise abasoda b’umubiri badakomeye neza. Urucanco rero ngo ruriho rwarakozwe ariko ntiruremezwa neza ijana kw’ijana kuko hari ibikiriko birigwa neza kugira bamenye ko umuvyeyi yibungenze ataco rwomugira. Urwo rucanco rukoreshwa ahateye iyo ndwara gusa kandi rurafasha. Kuvyerekeye igihugu cacu abanyagihugu borema ntibitware nkuko iyo ndwara iriho mu Burundi, ntirahashika. Ariko ico kumenya ni uko umuntu ashobora kuyandura akamara iminsi irenga mirongo ibiri ataramenya ko yayanduye.
UBUMWE : Mu kurangiza musaba iki abanyagihugu ?J.B.G : Reta isaba abanyagihugu bose gufasha gutohoza cane cane abantu baba bagendeye aho iyo ndwara imaze kwigaragaza maze dushobore kuzitira tutaronerwa. Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu buriteguye guhangana n’iyo ndwara kuko bumaze gukora ibitari bike kugira bashobore kubungabunga amagara y’abantu. Harateguwe ibibanza abo vyoshika bakarwara boshobora kwakirwa mu Rukaramu, mu bitaro Prince Regent charles. Haratunganijwe inyigisho zo gutegura  abaganga n’abakozi bokwakira abarwayi, ivyo vyafashwe mu mugongo n’ishirahamwe ryitaho amagara y’abantu kw’isi OMS. Ku mbibe duhana n’ibihugu bibanyi nk’Urwanda na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, abakozi b’ubushikiranganji barasuzuma ingenzi kugira bapime barabe ko atawoba afise ibimenyetso vy’iyo ndwara ya Ebola.

Nathan Ntahondi

Nzosaba Ferdinand (Uwimenyereza)                                                                                                                          

Ouvrir