Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Reta yiyemeje kuzokwitwararika abarundi birukanywe mu gihugu c’Urwanda

 

DSqqC02476Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA arashimira cane abarundi birukanywe mu gihugu c’Urwanda kuko ngo barenganijwe ariko ntibatere induru. Yaciye mbere anahumuriza abo barundi batashe ko Reta y’Uburundi  ataco itazokora kugira ngo yame hafi yabo. Ivyo yabishikirije muri komine Vumbi intara ya Kirundo ku wa 30 Mukakaro 2018, imbere y’uko ashikiriza imfashanyo imiryango  ingana hafi 1500 y’abarundi  bo mu ntara ya Kirundo batahutse bava mu buhungiro. Umukuru w’igihugu, Petero NKURUNZIZA arashimira cane abarundi birukanywe mu gihugu c’Urwanda kuko ngo barenganijwe ariko ntibatere induru. Yaciye mbere anahumuriza abo barundi batashe ko Reta y’Uburundi  ataco itazokora kugira ngo yame hafi yabo. Ivyo yabishikirije muri komine Vumbi intara ya Kirundo ku wa 30 Mukakaro 2018, imbere y’uko ashikiriza imfashanyo imiryango  ingana hafi 1500 y’abarundi  bo mu ntara ya Kirundo batahutse bava mu buhungiro. Muri iryo jambo, Petero NKURUNZIZA yarashimiye cane abo barundi kuko ngo bategetse kuva mu gihugu c’Urwanda bagaca batahuka mu gihugu cabo c’amavukiro ata nduru bateye muri ico gihugu. Ngo kubona ata kajagari bateye mu gihugu c’Urwanda ngo ni ivyo gushima. Yaciye abamenyesha ko batashe mu gihugu cabo c’amavukiro, igihugu ciza Imana yahaye abarundi. Yararemesheje abo bararundi batashe imbokoboko mu gihugu cabo ngo nta nzara izobica abarundi na Reta ibarongoye ari ho bari. Prezida akaba yarabamenyesheje ko yishikiye mu ntara ya Kirundo ari kumwe n’abashikiranganji kugira ngo berekane ko Reta yifatiye mu minwe ikibazo c’abo batahutse. Ngo ico umurundi wese afitiye uburenganzira nabo bazokironka. Ngo buri ndwi zibiri uwuserukira Reta y’Uburundi azokwama abashikako arabe ubuzima bwabo ingene bwifashe. Eka mbere muri iryo jambo, Prezida NKURUNZIZA yaciye abaha impanuro yo kugendera indero runtu. Ngo ubwenge n’inkomezi bari bafise mu gihugu c’Urwanda  babizane babikoreshe mu gihugu cabo c’amavukiro.

Yaboneyeho gutera akamo abarundi  bakiri mu bihugu bahungiyemwo nka Kenya, Tanzaniya na Kongo (RDC) ngo batahuke kuko amahoro ari umusesekara mu gihugu. Yarateye akamo abarundi bagorewe mu gihugu c’Urwanda ngo batahuke. Ivyo mbere ngo vyatumye Reta y’Uburundi ivugana n’uwujejwe ishirahamwe ryitaho impunzi kw’isi HCR ko hotegurwa inama yobera mu gihugu kindi yohuza abaserukira Uburundi n’abaserukira Urwanda na HCR kugira ngo bige ingene abarundi bari mu Rwanda botahuka mu gihugu cabo. Ngo Reta irazi ko abo barundi birirukanywe amategeko atubahirijwe ariko yaciye asaba abirukanywe ko bagira ukwihangana. Yabasavye kurangwa n’ubuntu no kwihangana. Ngo mu kiringo bataratotahara neza ngo Reta igiye gufata ingingo yo kubashigikira. Ngo ari abana biga canke abarwaye bazohabwa amakarata yo kwivuza kugira ngo ntihazogire abahitwanwa n’indwara ko bativuje. Ngo ni bareme Reta izobitwararika. Yaciye asaba abajejwe intwaro kwama hafi abo batahutse, ngo bame bashikana ibibazo bafise kugira ngo Reta ibitorere umuti.Inyuma y’iryo jambo, rero niho Umukuru w’igihugu, yaciye ashikiriza abo barundi bahungutse imfashanyo ku miryango 1500, umuryango umwe ukaba waronswa umupfuko w’umuceri w’ibiro 25. Yaciye mbere yemera ko agiye kubarungikira imfashanyo igizwe n’itoni z’ibiharage zingana   zitanu n’ibigori. Yasavye abandi barundi gutanga ku musesekara wabo mbere ngo akaba aberetse akarorero.Mwomenya ko imbere y’ico gikorwa yari yabanje kwifatanya n’abanyagihugu bo muri Komine Kiremba mu ntara ya Ngozi mu bikorwa rusangi aho bariko bubaka ishure ry’imyuga ku musozi Kabare ryantangujwe n’imvukira z’iyo komine zikunda igihugu. Eka no muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo yarifatanije n’abanyagihugu kubaka ibiro vya zone vumbi. 

Nathan Ntahondi

Ouvrir