Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura Abitavye ihwaniro ry’urwaruka barahungukiye ubumenyi buzobagirira akamaro muri kazoza

 

gagagagIhwaniro ry’urwaruka ryabereye muri diyoseze nkuru ya Bujumbura kuri paruwase yitiriwe Mikaheli mweranda, kuva ku wa 17 gushika ku wa 21 Mukakaro 2018 ryabaye ngirakamaro kuri kazoza karwo no mw’iterambere ry’igihugu. Ivyo vyamenyeshejwe na Patiri Arcade Nitunga arongoye ubutumwa bw’abalayike mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE  ku wa 24 Mukakaro 2018. Ihwaniro ry’urwaruka ryabereye muri diyoseze nkuru ya Bujumbura kuri paruwase yitiriwe Mikaheli mweranda, kuva ku wa 17 gushika ku wa 21 Mukakaro 2018 ryabaye ngirakamaro kuri kazoza karwo no mw’iterambere ry’igihugu. Ivyo vyamenyeshejwe na Patiri Arcade Nitunga arongoye ubutumwa bw’abalayike mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE  ku wa 24 Mukakaro 2018. Patiri Arcade Nitunga yavuze ko hari hitezwe urwaruka rugizwe n’abantu 3000 ariko hakaba haje abarenga gato 2000. Aho rero ngo vyaragaragaye ko abava mu gisagara batitavye neza iryo hwaniro kubera uburyo bwo kwiyunguruza butaborohera kuboneka, hakaba  n’ubukene bwugarije ingo n’imiryango. Abandi nabo basa n’abataraheza neza ibikorwa vyo ku mashure. Ariko muri rusangi ihwaniro ngo ryabaye mu mutekano ntangere kubera imiryango yitanze ikakira urwo rwaruka.Imiryango yari yiyandikishije kugira yakire urwaruka yose ngo ntiyaronse, ivyo vyerekana urukundo.

Patiri Nitunga akaba asaba abavyeyi kubandanya bagira uwo mutima w’urukundo, aboneraho akaryo ko kubashimira yongera abasabira ngo Imana ibandanye ibahezagira.Patiri Arcade Nitunga yamenyesheje ko bisunze icivugo cari cahariwe iryo hwaniro : « Ntutinye naraguhamagaye uri uwanje» kiri mu gitabu ca Izaya, igice ca 43, umurongo wa mbere. Barashimikiye ku civugo gikura ubwoba mu rwaruka kuko ari ikirwanisho ca shetani, bagarure umwizero kuko Yezu ari muzima. Akaba yaboneyeho gutera akamo aba nyepolitike ngo bame bibuka ko ari abavyeyi, bafashe urwaruka, baruhumurize, ntibakoreshe imvugo ibatera ubwoba, ibagumura, ibacanishamwo, ntibareke urwaruka nk’impfumvyi ariko babafashe kwiyungunganya mu migambi y’iterambere, bakiga n’umwete kandi bakaronswa akazi. Iyo ni inkingi y’iterambere n’iteka ku gihugu cacu. Aho abanyeporitike bobandanya bahuza urwaruka, bakabakundisha igihugu kuko nibo Burundi bw’ejo, bobigisha gukora ibintu vyubaka. Ivyo nivyo umurundi wese akunda igihugu yokwitwararika kugira twubake igihugu cacu. Amashirahamwe aharanira ineza y’urwaruka, ubushikiranganji bwitaho urwaruka, abavyeyi, bose bahamagarirwa gufasha kugira bashigikire urwaruka baruherekeze.Patiri Nitunga yamenyesheje kandi ko batandukanije urwaruka ruri musi y’imyaka cumi n’itatu hamwe n’abayirenza kugira bamwe bose baronswe inyigisho zijanye n’urugero rwabo.Mu bakuze rero yaciye yakira Mama Yudita Nduwimana yigishije ku civugo : «Ibikomere vy’umutima n’uburyo bwo kubikira. »Aha rero yatanguye asigura ko umutima ari uw’ubwenge ugizwe n’ugushaka, ukwibuka, ndetse n’ububasha bwo gutegera ibintu.Gukomereka naho ngo ni ukubabara gushika aho uva amaraso.Yasiguye ko igikomere c’umutima ari ububabare buri mu bantu bubabuza kwakira urukundo rw’Imana ku rugezo rwuzuye, rukababuza no gukunda umugenzi wabo mu kuri, be no kwiyumvira uwundi.Gukomereka ku mutima harimwo :gutuntura, kwuzura amaganya, kuyinga, kurwara akabonge, gutimba ku mutima ata kanyamuneza.Bamaze gutahuzwa ibikomere vyo ku mutima,barabwiwe n’ikibitera :-Ivyo duterwa n’abavyeyi kuko nabo babitewe n’abavyeyi babo bakabikurana ndetse bakanabisazana.-Ivyo turonka dukuze bitewe n’ukutakirwa mu vyiyumviro, mu mvugo no mu bishobisho tuba twiteze.Afatiye ku vyigwa vy’umuhinga yanonosoye ibijanye n’indwara zo mu mutwe Jonh Pierrachos, uwo muhinga avuga ko umuntu amaze gukomereka atakaza ishusho yiwe, imico yari afise, agerageza gufukafuka ubwo bubabare, akiyambika ishusho yo kwiyoberanya. Avuga ko ibikomere ari bitatu kandi ko umuntu afise igikomere c’umutima ategerezwa kuba afise bitatu muri vyo. Mu gusigura ivyo bikomere yafatiye ku bintu bitandatu : izina ry’ico gikomere, ingene kivuka, ubwoba bujanye naco, ukwiyoberanya, ikimenyetso, uburyo bwo kugikira.-Igikomere co kutakirwa mu muryango kivuka mu gihe mw’ivuka ry’umwana atakiriwe neza n’umuvyeyi, kuko yavukanye ishusho canke igitsina  batipfuza. Bituma ashobora guheba abagenzi ataco abikuyeko, agahunga aho hose yibaza ko bomwigiza kure. Umuvyeyi basangiye igitsina amukebuye ntahigimanga, ntakunda kuvuga menshi, yihenze muvyo akora ntiyirekurira yama yisiba.-Igikomere co guhebwa kivuka mu gihe umuvyeyi mudasangiye igitsina, ikibanza ciwe mu kurera agihebera uwundi muvyeyi. Uwufise ico gikomere yama yiheka ku bandi arondera ko bomushigikira mu vyiyumviro vyiwe no mu vyo akora, yama akora ibintu vyotuma abantu bamwitwararika, ntashima umuntu amuhakanira, ico atinya kuruta ibindi ni kuba wenyene.-Igikomere co guteterwa kivuka mu gihe umwana yiyumvamwo ko umwe mu bavyeyi biwe yumva isoni canke amaramara kubera we. Arondera ivyotuma yama ababaye ku mubiri, n’ibimutetereza (bimumaramaza),ni umukozi wa rwose aritwararika ibintu vyinshi. Ubwoba nyamukuru yamana ni ubwigenge bwiwe, ahimbarwa no kuba we wenyene, n’inkomwahato.-Igikomere co guhemukirwa :Ico gikomere kivuka mu gihe umuvyeyi mudasangiye igitsina, afata nabi umuvyeyi musangiye igitsina, mu kumukengera, mu kumukubita, mu kutamuha agaciro. Uwugifise yambara ishusho y’umureretsi, ivyo bamwemereye batabishikije yumva ahemukiwe, akunda ko bamwitwararika, ntafyina, yitwararika vyose, ubwenge bwiwe bubona ibintu ningoga, ashima kumenya ibintu vyose, ntashima kuvuga ibimwerekeye, ashavura ningoga. Uwo rero yamana ubwoba bwo gusambuka mu bwenge (kurwara mu mutwe).-Igikomere co guhemukirwa: Ico gikomere kivuka mu gihe umwana abana n’abavyeyi baterekana urukundo (bakanye), bakaze kandi bamana amategeko menshi. Umwana yumva ko arenganywa kubona adashobora kwiyumva ko ari we nyene atawundi, aravavanura n’ibishobisho vyiwe.


Ibikomere vy’umutima rero ngo birashobora gukira
Ibikomere vy’umutima nk’uko umukenyezi Simone Pacot abivuga ngo mu buzima bwiwe yahuye n’amagorwa menshi kandi yahuye na Yezu akiri umuyabaga, bimutuma yihweza ibimubako kugira atere imbere mu bunywanyi afitaniye n’Imana. Aca yandika igitabu yise  «Evangélisation des profondeurs» kivugwamwo uburyo butatu twokira ibikomere.-Ivyakirwa neza, ivyo biramukiza, kuko na kare akaje karemerwa.-Ibinyengetera i bwina mu mutima ; ntibimenyekana kuko ari ivya kera, bikomeretsa umuntu akiri mu mbanyi canke mu bwana.-Ibisebura ;  aho kwemera ububabare buterwa no gukura ibore mu mutima wawe, uhitamwo kurizunguruka hakuritumbera.Mu gusozera iyo nyigisho, Mama Yudita yarerekanye uburyo bwo gukira ivyo bikomere :

-Kugira uruhara rwawe : ukwemera gufata urugendo rujana mu mfuruka zose z’umutima wawe, ntirworoshe, rurababaza. Ukwiye kumenya igikomere cawe, ukacakira kandi ukacemanga, ukirekurira ukongera ukarekurira abandi. -Uruhara rw’abandi: muri urwo ruhara abandi baragusengera kugira ukire ibikomere. -Igikorwa c’Imana  kiri mu vyanditswe n’umutagatifu Mariko, igice ca 11, umurongo w’24. Yezu ni umukiza ni ukumwakira mu masakaramentu tugafukuraibikomere vyacu akabikorako, akabikanda, akabikiza.Patiri Nitunga amenyesha ko abana bo bari buzuye akanyamuneza ko kuba mw’ihwaniro kandi bari bafise inyota y’ico bari baje guhabwa, inyigisho rero ikaba yatangujwe n’agakino kari gafise icivugo ngo : « Ntutinye naraguhamagaye uri uwanje», kabahamagarira kuvavanura n’amarigara.Patiri Nitunga yarangije amenyesha ko inyigisho yatanzwe na Patiri Thierry Havyarimana, yisuze igisomwa ca mbere cavuye mu gitabu canditswa na Izaya, igice ca  26, ku va ku murongo w’7 gushika k’uw’19,hamwe n’inkuru nziza yavuye muri Matayo igice c’11 kuva ku murongo wa 28 gushika k’uwa 30, aho yatanguye ashimikira kw’ijambo « Ni muze mwese abarushe n’abaremerewe ndabaruhure». Abantu benshi bararushe ku mutima no ku mubiri ariko ntawuzi ko bafata akanya ngo bumvirize Yezu.Hari abaruhijwe n’imiryango yabo, ubukene n’intuntu bafise ku mutima,…aca agira ati : uwu munsi rero aratubwira ko twebwe turushe, dushonje, twihebuye ashaka ko turonka ubuzima.Yezu yaremeye gusogotwa kugira ngo turonke ubuzima. Muri uko kuducungura yaraduhumurije kandi atugira abana b’Imana, araturemurura kubw’amasakaramentu. Ico Umukama adutumirira rero ni uko twokwemera inganji yiwe, twomenyesha inkuru nziza muri bene wacu.Yasozereye yisunga ijambo ry’Imana ryo mu gisomwa ca mbere ati : Inzira y’intungane iragororotse. Ese natwe Umukama yoduha kugira inyota yo kwihweza inyonga ziwe, ese Umukama adukunda yotsimbatara mu mitima yacu, tukama tuninahaza kuko ari Imana y’abazima, atari Imana y’abapfuye.

Nzosaba Ferdinand(Uwimenyereza)                 

Ouvrir