Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Itora ry’Ibwirizwa Shingiro rirangiye abarundi basabwa gukomeza bubaka igihugu cabo

opopo

Kw’igenekerezo rya 1Ruheshi 2018, Inama Nkuru y’Ubumwe no kunywanisha  abarundi  yarashikirije ibicishije ku bimenyeshamakuru, itangazo  abarundi n’amakungu  rijanye n’ibiharuro ntabanduka vyavuye mw’itora ry’Ibwirizwa Shingiro nk’uko vyatangajwe  icese na sentare yubahiriza Ibwirizwa  Shingiro.Kw’igenekerezo rya 1Ruheshi 2018, Inama Nkuru y’Ubumwe no kunywanisha  abarundi  yarashikirije ibicishije ku bimenyeshamakuru, itangazo  abarundi n’amakungu  rijanye n’ibiharuro ntabanduka vyavuye mw’itora ry’Ibwirizwa Shingiro nk’uko vyatangajwe  icese na sentare yubahiriza Ibwirizwa  Shingiro.Ngo hisunzwe  ibiharuro ntabanduka vyavuye   mw’itora  rijanye no kwemeza canke guhakana  Ibwirizwa Shingiro ryahinyanyuwe, «Ego» yaratowe ku rugero rw’ibice 73 ,24% vy’abiyandikishije, « Oya » nayo ikaba yaratowe ku rugero rw’ibice 19.84%  mu gihe abarundi bitavye amatora bari ku rugero rw’ibice 94,94% .Inama Nkuru y’ubumwe no kunywanisha abarundi ikaba yarateye intege Reta y’ Uburundi ,mbere iyisaba kubandanya inzira yatanguye yo kurondera amahoro  arama mu gihugu c’Uburundi, na cane cane mu gukurikiza ivyipfuzo vyose bitangwa n’abenegihugu.  Ku bw’umukuru w’Inama nkuru y’ubumwe no kunywanisha abarundi, Guillaume  Ruzoviyo, amakungu ngo akwiye  gushigikira  Uburundi muri ico gikorwa co kurondera amahoro,  na cane cane mu kwirinda kuzura akaboze kacanishijemwo kandi kasinzikaje abarundi. Inama Nkuru y’Ubumwe no kunywanisha abarundi yaraneguye  ivyavuzwe n’umushikiranganji w’igihugu c’Ubufaransa  ajejwe imigenderanire n’ayandi makungu aho yemeje ko Ibwirizwa Shingiro ryahinyanyuwe  bivuye  mu biganiro vy’abanyagihugu, rikongera  rikemezwa biciye mw’itora  kw’igenekerezo  rya 17 Rusama 2018,  ribangamiye ubwoko bumwe bumwe bw’abarundi.     Umukuru w’Inama  nkuru y’Ubumwe  no kunywanisha  abarundi yaramenyesheje kandi ko Reta yashizeho urwo rwego  co kimwe  n’urundi rwego rw’igihugu rwo gukinga ihonyabwoko,  amabi yo mu ntambara n’ayandi mabi yose akorerwa ikiremwa muntu mu ntumbero nziza  yo gukinga no gutatura amatati hamwe no kwubaka igihugu. Inama Nkuru y’Ubumwe no kunywanisha abarundi ikaba yarahamagariye abarundi bose kuguma bafatanye mu  nda mu butandukane bwabo, cane cane  abatoye  «Ego»  n’abatoye «Oya»  mu kwubahiriza amategeko no gushira imbere inyungu z’igihugu gusumba inyungu zabo.Abagize urwo rwego bakaba bakeza abarundi   berekanye igikorwa gihambaye co gukunda igihugu mu gusidukana n’iyonka mu kuja kwitorera Ibwirizwa  Shingiro, ngo barerekanye ko bashoboye kurwanira no guharanira  intambwe  bagezeko ya demokarasi.
Alain Ndayisenga na  Innocen Niragira    

(Bimeneyereza)

Ouvrir