Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarundi ngo bariteye iteka ryo kwemeza Ibwirizwa Shingiro rizobacira inzira ishikana kw’iterambere rirama

 

15Inyuma y’aho abarundi baranguriye igikorwa co kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro rishasha ku wa 17 Rusama 2018, Reta y’Uburundi yarasohoye ku wa 24 Rusama 2018, ibicishije ku munyamabanga mukuru akongera akaba n’umuvugizi wayo, itangazo ryo gushimira abarundi bitavye iryo tora, ngo bakaba rero bariteye iteka ryo kwemeza Ibwirizwa Shingiro rizobacira inzira ishikana kw’iterambere rirama.Aho hari  yarashimiye n’umugwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora CENI, ku buhinga, ubwitonzi n’ubukerebutsi abawugize berekanye kuva bayategura gushika arangire, hamwe n’abamenyeshamakuru bakoreye mu runani ku buryo abenegihugu bagumye bakurikirana ku mwanya ku mwanya ingene ariko aragenda gushika uwo mugwi CENI utangaze icese ivyayavuyemwo, hamwe kandi n’inzego z’umutekano zitanze ijoro n’umutaga ku neza y’iryo tora. Mwisomere ido n’ido ry’iryo tangazo:Inyuma y’aho abarundi baranguriye igikorwa co kwemeza canke guhakana Ibwirizwa Shingiro rishasha ku wa 17 Rusama 2018, Reta y’Uburundi yarasohoye ku wa 24 Rusama 2018, ibicishije ku munyamabanga mukuru akongera akaba n’umuvugizi wayo, itangazo ryo gushimira abarundi bitavye iryo tora, ngo bakaba rero bariteye iteka ryo kwemeza Ibwirizwa Shingiro rizobacira inzira ishikana kw’iterambere rirama. Aho hari  yarashimiye n’umugwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora CENI, ku buhinga, ubwitonzi n’ubukerebutsi abawugize berekanye kuva bayategura gushika arangire, hamwe n’abamenyeshamakuru bakoreye mu runani ku buryo abenegihugu bagumye bakurikirana ku mwanya ku mwanya ingene ariko aragenda gushika uwo mugwi CENI utangaze icese ivyayavuyemwo, hamwe kandi n’inzego z’umutekano zitanze ijoro n’umutaga ku neza y’iryo tora.

Mwisomere ido n’ido ry’iryo tangazo:“Kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2018, abarundi n’abanyamahanga baba ng’aha mu Burundi bariboneye ku mugaragaro igikorwa gihambaye abenegihugu baranguye mu bwitonzi n’umutekano ntangere mu gihugu cose mu kwiyemereza Ibwirizwa Shingiro rishasha rigiye kugenga igihugu c’Uburundi muri iyi myaka iri imbere.Reta y’Uburundi yashaka ubwa mbere na mbere kubanza gukeza abenegihugu bose, mu butandukane bwabo ku kungene bitavye ku rugero rurenga gato ibice mirongo icenda na bitandatu kw’ijana (96%) rw’abiyandikishije hanyuma  baryemeza ku bice birenga gato mirongo indwi na bitatu kw’ijana (73%) rw’abo bitavye amatora. Aha rero abarundi bakaba baraye bashikirije  ubutumwa buhambaye amakungu cane cane ku bahitiye barwanya canke abari bafise amakenga ko ayo matora atazogenda neza. Reta irakeje kandi abarundi baba mu mahanga bitavye amatora kandi bagatora Ego ku rugero rushimishije, cane cane ababa muri vyabihugu bihaye indaro  inkozi z’ikibi hamwe n’abagomvye gutembagaza ubutegetsi.Reta y’Uburundi ikaba ishimira ahanini umugwi w’igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora (CENI) hamwe n’amashami yawo mu ntara, mu makomi no mu mabiro yose y’amatora, ku buhinga, ubwitonzi n’ubukerebutsi berekanye mu gutegura no gutunganya iryo tora ku benegihugu biyandikisha gushika itora rirangire. Reta y’Uburundi ikaba ishimiye kandi abamenyeshamakuru bagumye bakurikirana umwanya ku mwanya ingene amatora ariko aragenda gushika umurwi CENI utanzwe icese ivyayavuyemwo.Reta ikaba ishimiye cane bidasanzwe inzego z’umutekano ku kungene zitanze zitiziganya ijoro n’umutaga kugirango ayo matora agende neza.Ariko rero, Reta y’Uburundi ntiyoreka  imirwi n’ibihugu bimwe  bimwe bicuditse ataco batakoze kuva imyiyamamazo igitangura, mu  gusohora amatangazo y’ibinyoma  kandi acana ivutu, harimwo ndetse n’abaragurira nabi  igihugu c’Uburundi ngo ibintu bigiye gucika, kugira ngo bagerageze kurwanya ayo matora, bihenda ngo uwo mugambi uzohagarara. Aha twofatira nko kw’itangazo ry’ubushikiranganji bw’imigenderanire bw’igihugu ca Amerika bwasohoye, bukeye hagakurikira iry’Inama y’abepiskopi Katorilka mu Burundi, Ishirahamwe ry’ibihugu vya Buraya naryo ngo natanzwe, hakaba n’ikete ryanditswe n’umukuru w’umurwi w’ubumwe bwa Afrika, Mahamatt Faki, yarirungikiye umukuru w’igihugu c’Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni ngo rihagarike amatora mu Burundi ata n’indwi igisigaye ngo Ibwirizwa Shingiro ritorwe.Naho vyoba bishoboka yuko bene gushikiriza ayo matangazo ata mugambi mubi boba bari bafitiye Uburundi, Reta y’Uburundi ntiyoreka kubabazwa n’uko ayo majambo acana ivutu yakiriwe ukundi na ya mirwi y’abihevyi bakoresha iterabwoba aho yabibonye nk’akamo bayiteye ko kwerekana urwanko ifitiye abarundi, aho baciye birara mu benegihugu bitekaniye bagasasika inganda mw’ijoro ryo ku wa 10 rishira uwa 11 Rusama 2018, mu ntara ya Cibitoke, komine Buganda, umutumba Ruhagarika, mu bahasize ubuzima hakaba harimwo abakenyezi n’ibibondo vyabo, bakaba babikoze ata n’idwi isigaye ngo itora ry’Ibwirizwa Shingiro ribe.Izo mvugo zitabereye kandi zuzuye ibinyoma zahavuye zivamwo inkabuzo n’urwitwazo kuri ya mirwi y’inkozi z’ikibi z’abihevyi n’ababafashe mu mugongo, kugirango babone ingene botoba amatora ngo bayahagarike,tutibagiye no kurondera kuburizamwo ibindi bikorwa bijanye n’inama mpuzamakungu  zitegekanijwe kubera mu Burundi harimwo cane cane ugushaka gusivya inama y’abakuru b’igihugu  bihurikiye mw’ishirahamwe COMESA, itegekanijwe ku magenekerezo ya 5 na 6 Ruheshi 2018 kandi imyiteguro iza yarangiye.Reta y’Uburundi ikaba ibabajwe n’ukubona amakungu atahagurutse ngo atere ivyatsi iyomirwi y’abicanyi aho bamariye kwiha inkumbi mu ntaraya Cibitoke baje baturutse muri Repuburika iharanira demokarasi ya Kongo (RDC), nk’uko asanzwe abigenza iyo bene iryobara ryaguye mu bindi bihugu.Reta y’Uburundi ikaba idashimishwa n’uko ivyo vyashikirijwe na bamwe bamwe mu basanzwe bafashanya n’Uburundi kubera y’uko ababaserukira ngaha mu gihugu cane cane nk’ibihugu bigize ishirahamwe rya buraya canke Reta zunze ubumwe za Amerika mu mibonano bari bamaze iminsi bagiranira n’abategetsi  b’ibihugu bama bemeje yuko ibintu bitera bija imbere haba mu vy’umutekano canke mu vya poritike. Aha rero icigaragaza ni uko boba badashikiriza amareta baserukira uko ibintu vyifashe, canke naho, bikaba ari navyo bishoboka ni uko iwabo Reta z’ibihugu baserukira ziza zarapfunditse imigambi mibi zifitiye igihugu c’Uburundi. Ku vyashikirijwe na Mahamatt Faki arongoye umurwi w’ubumwe bwa Afrika, Reta y’Uburundi iribaza icoba kimutuma gutoteza igihugu c’Uburundi mu gihe hari ibirego vyinshi Reta y’Uburundi yamutuye akaba ataco arabivugako, nk’ikibazo kijanye n’igihugu c’Urwanda gihungabanya umutekano mu Burundi no mukarere uwukirongoye Paulo Kagame akaba ariwe arongoye Ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika muri iki kiringo.Ku cerekeye ibindi bihugu biri mw’Ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika, bimaze gutunganya amatora ajanye no guhinyanyura Ibwirizwa Shingiro kuva mu mwaka w’2015, birarenga icumi na bibiri kandi bakaba vyashikirije abenegihugu bavyo integuro y’amabwirizwa mashasha, akemezwa kandi agaterwako umukono, ariko igitangaje ni uko ryaba Ishirahamwe rya Buraya, zaba Reta zunze ubumwe za Amerika icibagiwe co ni umuryango w’ubumwe bwa Afrika, nta n’umwe yarukuye mu kanwa nk’uko babigira ku Burundi, ivyo bindi bihugu bakabireka kubera basanzwe bazi yuko ari uburenganzira bwavyo kuko no mu bihugu vy’iwabo ariko bigenda.

Uturorero twa hagufi ni nk’igihugu c’Urwanda,  uwukirongoye Paulo Kagame ubu ariwe arongoye Ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika n’igihugu ca Tchad, Mahamatt Faki arongoye umurwi w’ubumwe bwa Afrika aturukamwo. None twofata yuko mu kwerekana  aho ahagaze ku Burundi yoba agomba kumenyesha yuko atashimishijwe kandi ko adashigikiye itora ry’Ibwirizwa Shingiro ryatunagnijwe mu gihugu avukamwo? Reta y’Uburundi ikaba yagomba kwibutsa Ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika yuko ikiza imbere ya vyose mu vyo rijejwe ari ugukingira no kurwanira inyungu z’ibihugu bigize uwo muryango imbere yo kurwanira inyungu z’ibihugu vy’abakoroni bahitiye babicinyiza.Uturorero twa hagufi ni nk’igihugu c’Urwanda,  uwukirongoye Paulo Kagame ubu ariwe arongoye Ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika n’igihugu ca Tchad, Mahamatt Faki arongoye umurwi w’ubumwe bwa Afrika aturukamwo. None twofata yuko mu kwerekana  aho ahagaze ku Burundi yoba agomba kumenyesha yuko atashimishijwe kandi ko adashigikiye itora ry’Ibwirizwa Shingiro ryatunagnijwe mu gihugu avukamwo? Reta y’Uburundi ikaba yagomba kwibutsa Ishirahamwe ry’ubumwe bwa Afrika yuko ikiza imbere ya vyose mu vyo rijejwe ari ugukingira no kurwanira inyungu z’ibihugu bigize uwo muryango imbere yo kurwanira inyungu z’ibihugu vy’abakoroni bahitiye babicinyiza.Reta y’Uburundi yagomba kwibutsa kandi kuri aba bavyiyobagiza, yuko ibibazo vy’amatora nk’uko bimeze mu bindi bihugu vyo kw’isi, biraba bikongera bikega ibihugu ukwavyo n’abenegihugu bavyo. Ari naco gituma Reta yiyamirije ako kabonero n’agatotezo bavanze n’akagaye ko gufata Uburundi nk’uko umengo si igihugu nk’ibindi.Tugarutse kw’itora ry’Ibwirzwa Shingiro ryo ku wa 17 Rusama 2018, Reta yagomba kwibutsa yuko yaritunganije irongera yikora ku buryo yo nyene yategekanije, kandi yuko abenegihugu biyemeje kuziyungunganya bakegeranya uburyo bwo kuzotunganya amatora yo mu mwaka w’2020. Ivyo bikaba bibaye ubwa mbere kuva Uburundi bwikukira bishika, aho vyerekana koko yuko ubwigenge n’intahe yo kwikukira bigiye vyatsimbatara. Ariko rero iyo ntambwe irariye mu nda igatera n’abashavu abahorabahendesha ibihugu imfashanyo y’amatora hanyuma bagaca bazishiramwo amananiza azotuma uwuzakiriye aca asezerana n’ubwigenge bw’igihugu ciwe. Ako gashavu niko gasigura igituma baguma baha uburyo biciye mu maraso abatembagaza bene ubwo butegetsi vyabatekurukana bagaca bajabuka  kwa ba shebuja aho barya bakiryamira ata nkomanzi.Ku biraba ikibazo c’ihunyanyurwa ry’Ibwirizwa Shingiro abarundi baherutse kwiyemeza, Reta yagomba kwibutsa yuko uwo mugambi atari uw’ubu ahubwo ari uwa kera, kubera yuko kiretse yuko wabaye inyishu y’icipfuzo abenegihugu baseruye muri vya biganiro vyabahuje haba mu gihugu hagati nohanze y’igihugu, n’abanyeporitike hamwe n’abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya poritike, bose bagumye bashikiriza ico cipfuzo.Nk’akarorero mu Nama rukokoma y’ubutungane yabereye i Gitega kuva ku wa 5 gushika ku wa 9 Mukakaro 2013, no mu nama yahuje abanyamigambwe bose yabereye mu ntara ya Kayanza ku wa 20 Rusama 2014, yateguwe n’ishami bita BNUB ry’ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ico gihe bose bahuriye  ku cipfuzo c’uko Ibwirizwa Shingiro ryohinduka ndetse bamwe bamwe mu bavuga ko amatora yaraye abaye kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2018 ko hatari bwagere bari mu bitavye iyo nama kandi bagashigikira ico ciyumviro co kurihindura.Turavye urugero rw’abitavye ibikorwa bijanye n’itora ry’Ibwirizwa Shingiro ingene bari benshi cane kandi bakaba  babikoze mu bwitonzi budasanzwe no mu mutekano ntangere, haba umugambwe uri ku butegetsi, iyitavuga rumwe na Reta be n’abanyeporitike bagize urunani bose bakaronswa uburenganzira bumwe bwo kwiyamamaza hakoreshejwe ibimenyeshamakuru vya Reta nk’uko umwe wese yashoboye kuvyibonera, ico ni icemezo c’uko ata nkeka ko abarundi bari banyotewe kandi biteguriye ayo matora. Amakenga nayo yashikirijwe n’abanyaburaya, Inama Nkuru y’abepiskopi Gatorika mu Burundi na Reta zunze ubumwe za Amerika, tudasize inyuma umukuru w’umurwi w’ubumwe bwa Afrika, Reta  iremeza yuko ata na hamwe yari afatiye, ahubwo ari ayo bari basanganywe ku mvo zitandukanye. Reta y’Uburundi ikaba isavye amakungu yuko yoshigikira inzira abarundi bonyene ubwabo baraye bahisemwo ngo  izobashikane kw’iterambere rirama, babicishije mu kwitaba ari isinzi, mu bwitonzi ntangere bakemeza Ibwirizwa Shingiro ribacira iyo nzira.Mu gusozera, Reta y’Uburundi isubiye gushimira abenegihugu ku bwitonzi berekanye muri iki kiringo co kwiyamamaza no gutora Ibwirizwa Shingiro ikabasaba kwitabira ibikorwa vy’iterambere kuko ico kiringo caheze, barindire mu mutekano ntangere bongere bitegurire amatora yo mu 2020”.

Ouvrir