Publications de Presse Burundaise, Rohero I Avenue de la JRR N°17 Immeuble le SAVONNIER, Téléphone standard : (257) 22 22 62 32, Fax :(257) 22 22 58 94, email: pressequotidienne@yahoo.fr

Abarimyi b’ivyamwa bahamagariwe gukorera mu ma koperative

rzaaaaawIgisata c’ivyamwa  kiri mu bisata vyoshobora kwinjiza mu gihugu amafarnga y’agaciro gutyo ubutunzi bukisununura. Ni muri iyo ntumbero, kw’igenekerezo rya 23 Nyakanga 2019 ikinyamakuru UBUMWE cegereye umunyamabanga w’urunani rw’abakorera mu gisata c’ivyamwa IPFB, Alfred  ndayizeye kugira amenyeshe ico bariko barakora kugira ico gisata gitere imbere. Igisata c’ivyamwa  kiri mu bisata vyoshobora kwinjiza mu gihugu amafarnga y’agaciro gutyo ubutunzi bukisununura. Ni muri iyo ntumbero, kw’igenekerezo rya 23 Nyakanga 2019 ikinyamakuru UBUMWE cegereye umunyamabanga w’urunani rw’abakorera mu gisata c’ivyamwa IPFB, Alfred  ndayizeye kugira amenyeshe ico bariko barakora kugira ico gisata gitere imbere. Ndayizeye yamenyesheje ko  ingorane nyamukuru ziri mu gisata c’ivyamwa zihagaze kukungene bidandazwa  kuko  bigoye kuronka uruhusha rwo gushora ivyamwa hanze « certificat ».

Yabandanije amenyesha ko muri Reta hariho ingingo y’agateganyo yafashwe yo kuba barahagarika gushora ivyamwa hanze kugira barabe ukungene hoboneka umwimbu ukwiye usigara mu gihugu hanyuma uwusigaye bawushore hanze. Ngo ivyamwa ntivyunguruzwa uko bikwiye kuko ata modoka zifise ivyuma bikanyisha zihari zotuma ivyo vyamwa bigumana  akanovera. Mu gisata co guhingura ivyamwa hariho ingorane yo kuronka ivyo batekeramwo « emballage » kuko mu Burundi ata hinguriro ry’amacupa rihari. Ndayizeye yamenyesheje ko urunani IPFB  rwashinzwe kugira abakorera mu gisata c’ivyamwa baronke aho bashikiririza ivyifuzo vyabo hanyuma batorere hamwe umuti w’ingorane ziri muri ico gisata. Yabandanije amenyesha ko  hariho umugambi wo kurondera uburyo bwotuma amahinguriro y’ivyamwa aronka ivyo atekeramwo ivyo ahinguye atarinze gukoresha amacupa yavuyemwo ibindi bintu nk’amacupa avamwo inzoga yitwa  Heinecken.  Ndayizeye  asaba abarimyi b’ivyamwa gukorera hamwe mu makoperative kuko  bituma bagira inguvu kandi  n’umutahe ukongerekana, bigatuma n’abashaka kubafasha babashikira vyoroshe. Igisata c’uburimyi nico ahanini gitunze igihugu, Ndayizeye agasaba Reta ko mu migambi yayo yoshira inguvu muri co gisata kugira abakirimwo boroherwe.
      Aline Kanyana

 

Abantu bahamagariwe kwirinda ivyotuma bashikirwa n’indwara ya AVC

ntiziiiIndwara  yitwa AVC ituruka kumpanuka z’imitsi itwara amaraso mu bwonko. Ibituma iyo ndwara igwira navyo ni vyinshi harimwo kuvyibuha cane, kugira ibinure vyinshi no gufata ibintu biyitera. Ivyo vyashikirijwe na muganga Jolis Nzisabira mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 24 Nyakanga 2019.Indwara  yitwa AVC ituruka kumpanuka z’imitsi itwara amaraso mu bwonko. Ibituma iyo ndwara igwira navyo ni vyinshi harimwo kuvyibuha cane, kugira ibinure vyinshi no gufata ibintu biyitera. Ivyo vyashikirijwe na muganga Jolis Nzisabira mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE ku wa 24 Nyakanga 2019.Nk’uko yabandanije abimenyesha, ngo ibimenyetso vyayo ni ibihimba vy’umubiri vyanka gukora bikanka ko umuntu abitegeka. Hakaba hari ubwoko bubiri bw’izo ndwara. Hari aho usanga agatsi kazivye canke agatsi kavuye amaraso. Ni ukuvuga rero iyo kazivye canke kakava amaraso, haca haba igihimba c’ubwonko kidasubira gukora. Nayo ubwonko uko bumeze, agahimba kose kabwo karafise aho gategeka ku mubiri. 

Ni kuvuga agahimba karwaye,  gategeka ntigisubira gukora. Nico gituma ushobora gusanga hariho abafise ukuboko canke ukuguru bidashobora gukora mbere ugasanga ukuguru n’ukuboko biri ku ruhande rumwe ntibikora, umuntu atakibitegeka ngo vyemere kuko igihimba co mu bwonko cabitegeka kiba kitariko kirakora. Iyo  agatsi kava amaraso rero ngo bitumwa n’uko urugero rw’ivumbuka ry’umurindi w’amaraso rwaduze maze umuntu akagira ibimenyetso nko kumeneka umutwe, kuzungurirwa, rimwe na rimwe no kudahwa. Kwikingira indwara ya AVC rero ngo bisaba ko umuntu aza araja kwa muganga na cane cane ku bantu bamaze kurenza imyaka 45 n’iyirenga kuko ariho izo ndwara zikunda kurwira  nazo ni nk’ivumbuka ry’umurindi w’amaraso ; indwara z’igisukari. Bakirinda no kugira ibiro vyinshi mu mitsi itwara amaraso canke ibinure vyinshi mu maraso. Ahanini ngo iyo ndwara iterwa n’indwara zo mu mitsi, aho rero ngo umuntu yo kwirinda imfungurwa, zituma umuntu avyibuha cane ; kurya umunyu mwinshi, kunywa inzoga nyinshi kandi akagira n’imyimenyerezo kuko kuguma hamwe navyo biri mu bituma iyo ndwara yiyadukiza. Ku bijanye n’uko iyo ndwara yoba  ivurwa canke itavurwa, muganga Jolis Nzisabira yamenyesheje ko kenshi iyo agahimba k’ubwonko kapfuye kadasubira gukora. Umuntu rero arashobora kugumana ubumuga ubuzima bwiwe bwose, ariko kandi bivanye n’icayitumye, hari igihe ako gahimba kabaye nabi, iyo ari nk’umutsi wazivye, iyo ushoboye kuzibuka canke ubwonko bukagerageza kwirwanira kugira bushobore kuronka amaraso hirya no hino maze umuntu rero akagenda buke buke asubira gukoresha ibihimba vyiwe. Vyumvikana ko hari abakira n’abandi bagumana ubumuga ubuzima bwabo bwose. Muganga Jolis Nzisabira atera akamo rero abamaze gushikirwa n’impanuka z’imitsi itwara amaraso mubwonko AVC ko bogendera impanuro baba bahawe n’abaganga kandi bagafata neza imiti. Ku batarayirwara nabo abahamagarira kwegera abaganga kandi bakisuzumisha kugira iyo ndwara ntibashikire. 

Gloriose Nshimirimana                                                                         

 

Abaserukiye abagize umurwi CEPI barashikirije icese indahiro yo gushikira ayo mabanga

caeeeenKw’igenekerezo rya 1 Gitugutu 2019 abaserukira  imirwi yigenga ijejwe gutunganya amatora mu ntara CEPI bararahiye imbere y’umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora CENI . Umukuru w’umurwi CENI Pierre Claver Kazihise ari nawe yari arongoye ivyo birori akaba yabasavye kutazohengama mu mabanga y’igihugu bagiye kurangura.Kw’igenekerezo rya 1 Gitugutu 2019 abaserukira  imirwi yigenga ijejwe gutunganya amatora mu ntara CEPI bararahiye imbere y’umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora CENI . Umukuru w’umurwi CENI Pierre Claver Kazihise ari nawe yari arongoye ivyo birori akaba yabasavye kutazohengama mu mabanga y’igihugu bagiye kurangura.Ivyo birori vyitabwe n’abaserukira imigambwe, abaserukira amashirahamwe hamwe n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi.Nk’uko umukuru w’umurwi CENI yabandanije abimenyesha ngo mu vyo bategerezwa kwisunga yaba amamuko, ubwoko, igitsina canke umurwi baravyubahirije, aho bitashobotse ku ntara  naho ngo babishikako ku rwego rw’igihugu.Ikindi yamenyesheje ngo ni uko imigambwe 22, amashirahamwe 21, amashengero 7 ariyo yashoboye kurungika abantu  mu mirwi CEPI.  Abatashoboye kujamwo ubu ngo bazoheza bajemwo mu gihe kiri imbere ngo kanatsinda abakunzi ntibaherera mu mu bindi. Yaciye amenyesha ko abo bagiye mu mirwi batagiye gukorera umugambwe ,ishirahamwe canke ishengero ahubwo bagiye gukorera igihugu.Yaciye asaba ababarungitse kubipfurizagutunganya ibirama yongera asaba abagomwe ngo binjire mu mabanga yo gutunganya amatora ku rwego rw’intara CEPI kwerekana ko babizigiye bikwiye no mu gushitsa ico babitezeko.  Yarongeye abasaba kugendera ibanga barirahiye ngo rikaba naryo ritabangikanywa n’imirwi yindi yotuma bahengama.  Mu mirimo yabo rero ngo bategerezwa gutunganiriza bose badacaguye igitsina ,ubwoko,umugambwe ,ishirahamwe,ishengero n’ibindi.   
Christine Manirambona

 

Uburundi burakeza Republika y’Ubushinwa kw’isabukuru y’imyaka 70 iheze ishinzwe

mpoiKw’igenekerezo rya 1 Gitugutu 2019, abashinwa barahimbaje isabukuru y’imyaka 70 iheze hashinzwe Republika y’Ubushinwa.Kw’igenekerezo rya 1 Gitugutu 2019, abashinwa barahimbaje isabukuru y’imyaka 70 iheze hashinzwe Republika y’Ubushinwa.Twobamenyesha ko uwo munsi mukuru wama uhimbazwa  uko umwaka utashe.Ubuserukizi bw’ico gihugu mu Burundi rero  bukaba bwaratunganije ku wa 1 Gitugutu 2019, ibirori vyo kuwuhimbaza vyabereye mu kigo ca kaminuza y’Uburundi co ku musozi Kiriri ukukira igisagara ca Bujumbura. Abashinwa bakaba batatamvye birorera kuko Reta y’Uburundi yari yaserukiwe n’umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw’imico kama n’inkino Godefride Hakizimana n’abandi banyacubahiro bari batumiwe.Mw’ijambo ryashikirijwe na Godefride Hakizimana igihe yariko atanguza inkino ndangakaranga  zerekanywe n’abashinwa bo mu ntara ya Jiangxi, yarakeje igihugu c’Ubushinwa n’abashinwa bose kuri uwu munsi uhambaye wo guhimbaza imyaka 70 irangiye Republika y’Ubushinwa ishinzwe. Yamenyesheje ko Ubushinwa bumaze gutera intambwe ikomeye mw’iterambere n’ubutunzi kuva ico gihugu gishinzwe. 

Yarongeye amenyesha ko bateye imbere na cane cane mu bijanye n’ubuhinga harimwo ibijanye no gutumatumanako. Yarongeye arashima kubona igihugu c’Ubushinwa gifasha Uburundi mu bisata bitandukanye no mu gisata c’indero, igisata c’amagara y’abantu, ico uburimyi n’ubworozi, igisata c’amasoko ntanganguvu hamwe n’imico kama.Ubushikiranganji bw’imico kama n’inkino burashima kubona Ubushinwa n’Uburundi bwaragiriraniye amasezerano yo gufashanya mu bijanye n’imico kama. Ivyo ngo vyatumye haba abarundi n’abashinwa bitaho akaranga bagenderanira. Ni naho abatimbo b’i Burundi bagiye mu Bushinwa incuro nyinshi bitavye amahiganwa mpuzamakungu mu bijanye n’akaranga. Uwuserukira Ubushinwa mu Burundi nawe Li Changlin yamenyesheje ko uwo munsi ariho habaye mu gihugu c’Ubushinwa mu kibanza Thinamen defile ihambaye ya gisirikare n’abasivile ikomeye cane. Abashinwa rero ngo barashimishwa n’uko igihugu cabo cungutse kuko gifashanya n’ibindi bihugu na cane cane mw’iterambere. Yarashimiye abaje gusangira umunzezero nabo kuri uwo munsi abashinwa bahimbaza imyaka 70  Republika y’Ubushinwa ishinzwe. Yarongeye amenyesha yuko Ubushinwa bushimishwa n’ukugene bufashanya n’Uburundi mu bisata bitandukanye. Iyo avuze Uburundi ngo aca abona ingoma z’Uburundi zemejwe n’amakungu ko ziri mu butunzi ndangakaranga bw’isi yose bwemewe n’ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho inyigisho n’imico kama UNESCO. Yarongeye amenyesha ko ingendo abarundi bagira mu Bushinwa zatumye hari abandika ibitabu vyerekana ukugene babonye iterambere ry’Ubushinwa n’ukugene abantu baho babakiriye. 

Asaba ko hokomezwa imigenderanire kandi hagati y’abahurikiye mu migwi ndangakaranga y’ivyo bihugu uko ari bibiri. Yarekeje ikigo «Confiscius» co mu Burundi gifise uruhara rukomeye mu migenderanire hagati y’abanyagihugu b’abarundi n’abo mu Bushinwa. Ubushinwa na bwo ngo burashimishwa no kubona mu Burundi no muri Afrika hariho imico myinshi bugashima kwigana myiza muriyo.Inyuma y’ayo majambo yo kwugurura ibirori ndangakaranga abashinwa baje bava mu ntara ya Jiangxi berekanye akaranga kabo mu bikino bitandukanye n’ubugenegene. N’abatimbo bo mu Burundi barabafashije guhimbaza uwo munsi mukuru. Mu kurangiza uwuserukira igihugu c’Ubushinwa mu Burundi, Li Changlin n’abakozi bo mu buserukizi bw’Ubushinwa mu Burundi nabo barashikirije indirimbo mu gusozera ibirori vyariko bibera aho mu kigo ca kaminuza c’i Kiriri.

Epitace Nduwayo

 

Itandukaniro riri hagati y’umwibutsa, umugani n’igitito

paveAbarundi bamwe bamwe ntibazi itandukaniro riri hagati y’umwibutsa, umugani n’igitito. Umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yararekanye itandukaniro riri hagati y’ayo majambo atatu. Ku bwa Karerwa, ngo umwibutsa ni ijambo ritoyi, rigizwe n’ingingo zibiri canke zirenga gato ryibutsa umuntu ico ategerezwa gukora, uko ategerezwa kwigenza n’uko ategerezwa kwifata. Umugani ngo ni ikiyago kirerekire kivuga ivyabaye, ni harya bavuga ko umugani ugana akariho. Ngo umugani utangurwa n’ijambo “harabaye”.  Mu gusozera, ngo bakavuga bati: “sije nohahera”, bagaca bavuga ko hohera uwuba yigenjeje nabi muri uwo mugani. Karerwa yamenyesheje ko igitito gishusha cane n’umugani ariko aho bitaniye ari uko mu gitito batereza mu gahogo bakaririmba canke bagacura intimba babara inkuru ingene yagenze. Ngo umwibutsa ucibwa umwanya uwariwo wose ariko umugani canke igitito  vyama bicibwa izuba rirerenze, mw’ijoro abana bateramiye ku ziko.Abarundi bamwe bamwe ntibazi itandukaniro riri hagati y’umwibutsa, umugani n’igitito. Umuvugizi w’Umukuru w’igihugu, Jean Claude Karerwa yararekanye itandukaniro riri hagati y’ayo majambo atatu. Ku bwa Karerwa, ngo umwibutsa ni ijambo ritoyi, rigizwe n’ingingo zibiri canke zirenga gato ryibutsa umuntu ico ategerezwa gukora, uko ategerezwa kwigenza n’uko ategerezwa kwifata.

Umugani ngo ni ikiyago kirerekire kivuga ivyabaye, ni harya bavuga ko umugani ugana akariho. Ngo umugani utangurwa n’ijambo “harabaye”.  Mu gusozera, ngo bakavuga bati: “sije nohahera”, bagaca bavuga ko hohera uwuba yigenjeje nabi muri uwo mugani. Karerwa yamenyesheje ko igitito gishusha cane n’umugani ariko aho bitaniye ari uko mu gitito batereza mu gahogo bakaririmba canke bagacura intimba babara inkuru ingene yagenze. Ngo umwibutsa ucibwa umwanya uwariwo wose ariko umugani canke igitito  vyama bicibwa izuba rirerenze, mw’ijoro abana bateramiye ku ziko.Karerwa abona ko mu bihe vya none indero y’abana bo mu Burundi yatitutse cane, ko ya ndero yo kuziko itakihari kuko ubu nta n’iziko rikihari, bamwe bateka ku mbabura, abandi bakaja no gufungura mu gahinga. Ngo abana uno munsi bariko bigishwa n’imboneshakure,  ivyo bigatuma bagira amahirwe make yo kugendera mu kirenge ca basokuru, yo kumenya imico myiza ya basokuru n’akaranga k’Uburundi. Karerwa ahamagarira abavyeyi kwikebuka bakirinda kudohoka ku mico n’akaranga k’abarundi bagaha ikibanza gikwiye indero y’urwaruka. Ngo abavyeyi bobonana n’abana babo, bakaganira bakabasubiza kuri ya myibutsa n’imigani bakabayagira ivya kera ahandi ho mu minsi iza urwaruka  ntiruzomenya akarangamutima k’Uburundi. Karerwa ahamagarira kandi  abavyeyi ko bogerageza gutembereza abana babo mu bibanza  vy’iratiro bakamenya igihugu cabo,  eka n’abarundi bari hanze ngo naho bigoye bogerageza kuza barazana abana babo mu gihugu c’amavukiro kuko ari nko kubazana kw’isoko ry’ubuzima.

Aline Kanyana

 

Reta yaratanze amafaranga imiriyaridi 30 zirenga yo guteza imbere uburimyi n’ubworozi

rweraReta y’Uburundi yaratanze uburyo bungana n’imiriyaridi 30 zirenga  zo guteza imbere uburimyi n’ubworozi nk’uko vyibonekeza mw’itegeko nshikiranganji inomero 540/530/1825 ryo ku wa 18 nyakanga 2019 ritomora neza ingene ubwo buryo buzoshikira abanyagihugu n’ingene bazobusubiza.  Iryo tegeko ngo rikaba ryashizweko umukono n’umushikiranganji ajejwe ikigega ca Reta hamwe n’uwujejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Reta y’Uburundi yaratanze uburyo bungana n’imiriyaridi 30 zirenga  zo guteza imbere uburimyi n’ubworozi nk’uko vyibonekeza mw’itegeko nshikiranganji inomero 540/530/1825 ryo ku wa 18 nyakanga 2019 ritomora neza ingene ubwo buryo buzoshikira abanyagihugu n’ingene bazobusubiza. 

Iryo tegeko ngo rikaba ryashizweko umukono n’umushikiranganji ajejwe ikigega ca Reta hamwe n’uwujejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe n’umushikiranganji w’ibidukikije uburimyi n’ubworozi,  Déo Guide Rurema mu kiganiro yahaye bamenyeshamkuru kw’igenekerezo rya 2 Gitugutu 2019 mu  ntumbero y’ukubamenyesha ibijanye n’umugambi wo kuronsa abanyagihugu  uburyo bazokoresha mu kurima n’ukworora.Umushikiranganji Déo Guide Rurema akaba yabanje kumenyesha ko Reta y’Uburundi yahimirije abarimyi-borozi  gukorera mu makoperative mu ntumbero y’ukurwiza umwimbu. Yarongeye amenyesha ko Ishirwa mu ngio ry’iyo migambi ryahuriranye n’uko mu bushikiranganji bamaze kwitegurira irima ry’agatasi  ry’umwaka w’2019 ushira uw’2020 mu kwegereza abarimyi imbuto n’ifumbire kandi ku giciro kitavuna. Yaciye amenyesha kandi ko kugirango uwu mwaka ugende neza ubushikiranganji bw’ibidukikije uburimyi n’ubworozi  bufadikanije n’ikigega kijejwe iterambere ry’amakomine FONIC  bwagirishije inama abakozi babwo kugirango baze bakurikiranire hafi  ivyo bikorwa.   Muri iyo nama ngo vyaragaragaye ko ikigega FONIC camaze kugira intambwe ishimishije mu gutegura ingene ubwo buryo buzoshikira amakoperative harimwo n’ingene azobukoresha.  Ayagera ku 3029 akaba ngo ariyo yashoboye kujaho ku mitumba ingana n’3002.  Muri ayo makoperative harimwo ayazorima ibigori, ibiharage, uburo,umuceri,  ibiyoba, isoya, imboga hamwe n’ ibizinu n’ayandi azotunganya ubworozi bw’ingurube, impene, inkoko n’ ifi.Déo Guide Rurema akaba  yamenyesheje ko ishirwa mu ngiro ry’iyo migambi rizotangura muri iyi ndwi nyene.  Yarangije ashimira Reta ku mugambi wayo wo guteza imbere abarimyi.

Christine Manirambona

 

Page 1 sur 212

Ouvrir